آیا باید به هر عقیده‌ای احترام گذاشت؟ این احترام گذاشتن به چه معنی است؟

نویسنده: اندیشه / فرستنده: میم سیمین / برگه ی کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران Iranian Atheists & Agnostics فیسبوک موضوع احترام گذاشتن به عقاید دیگران در حالت کلی […]

خواندن مطلب →

نوابیغ جمع نابغه نیست. نوابیغ به کسانی اطلاق می‌شود که ادعای نبوغ دارند!

دکتر محمودیان استاد و رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه شریف و مدیر انجمن ریاضی ایران (در زمان نگارش مقاله) و همکارشان خانم چهره گشا که از جوشش روزافزون نوابیغ در سالهای […]

خواندن مطلب →

زمانی که مردان تحت ستم قرار می گیرند، فاجعه است. زمانی که زنان تحت ستم قراربگیرند، سنت است.

زمانی که مردان تحت ستم قرار می گیرند، فاجعه است. زمانی که زنان تحت ستم قراربگیرند، سنت است. لتی کاتین پوگزبین – نویسنده، خبرنگار و فعال عدالت اجتماعی آمریکایی برگردان: […]

خواندن مطلب →