مثل ها و پندهای چینی (3)

یک مغز بسته همانند یک کتاب بسته است، تنها یک توده ی چوب.
گفتگو بعد از سه روز بدون مطالعه، بی مزه می شود.
یک سقوط در گودال، تو را عاقل تر می کند.
اگر پسری تحصیل نکند، پدرش مقصر است.
یک سنگ یشم تا پیش از آنکه رویش کار شود بی مصرف است؛ هر فردی تا پیش از آنکه تحصیل کند به درد هیچ کاری نمی خورد.
هر قدر شب طولانی تر باشد؛ رویاهای بیشتری خواهیم داشت.
از همه استراتژی ها ، دانستن آنکه چه زمانی باید دست کشید، بهترین است.
هیج کس نمی تواند از خوردن امتناع کند چون خطر خفه شدن هست
پاها را به مار، بعد از آنکه نقاشیش را به پایان رساندی، اضافه کن.
یک مورچه می تواند به خوبی، کل یک سد را خراب کند.
میمون را، پس از آنکه کارش را در آسیاب انجام داد، قصابی کن.
غذایی که با عجله از هویج پخته شود ممکن است هنوز خاک تمیز نشده از این سبزی را داشته باشد.
بلافاصله بعد از عبور از روی پل، آن را بلااستفاده کن.
آب دوردست به خاموش کردن آتش نزدیک کمکی نمی کند.
آب دور دست ، تشنگی فوری تو را رفع نمی کند.
بهتر است در نزدیکی خانه کار خوبی بکنی تا دور از آن، عودی بسوزانی.
شتری ایستاده در میان گله ای از گوسفندان
وجدان آسوده از ضربه ای به در، در نیمه شب نمی ترسد.
مرغ ماهیخواری در بین دسته ای از جوجه ها.
کلاغ ها، همه جا به یک اندازه، سیاه هستند.
یک سگ اربابش را بدلیل فقرش ترک نمی کند؛ یک پسر مادرش را بدلیل ظاهر نازیبایش ترک نمی کند.
رویاهای متفاوتی را هنگام خواب روی همان تخت همیشگی داشته باش.
اگر برای یک ساعت خوشبختی می خواهی ، چرتی بزن؛ اگر برای یک روز خوشبختی می خواهی ، به ماهیگیری برو؛ اگر برای یک ماه خوشبختی می خواهی ، ازدواج کن؛ اگر برای یک سال خوشبختی می خواهی ، ثروتی به ارث ببر. اگر برای یک عمرخوشبختی می خواهی ، به کس دیگری یاری برسان.
در تمام دنیا فقط یک کودک زیبا هست و هر مادری این کودک را دارد.
یک بخت خوب ممکن است مانع بخت بد شود؛ که به نوبه خود ممکن است خودش بخت خوبی در لباس مبدل باشد.
دهانی تیز همانند یک خنجر داشته باش اما قلبی به نرمی یک نان شیرینی.
کسی که گوش هایش را درست پیش از آغاز مراسم ازدواج سوراخ کند.
یک اسب نمی تواند وزن اضافه کند اگر شب با علوفه اضافی تغذیه نشود؛ یک فرد نمی تواند ثروتمند شود بدون آنکه درامدی جدا از دستمزد معمولش داشته باشد.
چطور انتظار داری در دهان سگ، عاج پیدا کنی؟
اگر تو هرگز کار بدی نکرده باشی نباید نگران آن باشی که ارواح پلید شب در خانه ات را بزنند.
یک اینچ زمان، یک اینچ طلاست اما تو نمی توانی یک اینچ زمان را با یک اینچ طلا بخری.
برداشتن یک سنگ فقط برای انداختن روی پاهای خودت
کسی که یک بار مار گزیده است تمام زندگیش حتی از تماشای طناب می ترسد.
بدون باد، موجی نیست.
یک جوجه پرهیاهیو در مزرعه ، تخم های کمتری می گذارد.
برداشتن یک دانه کنجد اما از دست دادن یک هندوانه.
نواختن چنگ در برابر یک گاو.
کاغذ نمی تواند آتشی را در خود بپیچد.
تغییر شکل دادن پاها در تلاش برای جا شدن در یک کفش جدید.
پاهای عادی نمی تواند تحت تاثیر کفش های غیرعادی قرار گیرد.
تا تابوت را ندیده ای اشکی نریز .
یک لبخند، ده سال بیشتر به عمرت اضافه می کند.
یک خرگوش ناقلا در لانه اش، سه راه سوراخ برای فرار دارد.
برخی هویج را ترجیح می دهند در حالی که عده ای کلم را دوست دارند.
هم اندیشی سه کفاش فروتن، یک سیاستمدار بزرگ را می سازد.
نمی توانی توله ببر را بدون رفتن به درون کنام ببر بگیری.
فکر می کنی اسبت را از دست داده ای؟ چه کسی می داند، شاید او یک روزی یک گله از اسب های وحشی را با خود برای تو بیاورد.
تو به رشد جوانه ها کمکی نمی کنی وقتی آنها را بالاتر می کشی.
نمی توانی انتظار داشته باشی هر دو سر ساقه ی نیشکر، به یک اندازه شیرین باشد.
انگشتان تو نمی توانند به یک اندازه باشند.
عمر و زمان برای مردم صبر نمی کنند.
حمله، بهترین دفاع است.
چیزهای بد هرگز به تنهایی گردش نمی کنند.
همیشه در آن سوی دیوار گوش هایی هست.
یک ببر هرگز بسوی شکاری که کارش را تمام نکرده باشد باز نمی گردد.
یک ببر هر قدر شریر باشد توله های خودش را هر گز نمی خورد.
اگر تو کند و آهسته باشی، ما به اندازه ی وقتی که متوقف شوی نگرانت نیستیم.
راسو می آید تا به جوجه ها تبریک سال نو بگوید.
وقتی فقیر باشی، همسایگان نزدیک نمی آیند؛ زمانی که ثروتمند شوی، از دیدار (مدعیان)خویشاوندان از دوردست ها، در شگفت می مانی.
بدون برنج، حتی باهوش ترین کدبانوها نمی توانند آشپزی کنند.
نوع بشر، از انسان شریر می ترسد اما پروردگار نمی ترسد.
نه فریاد، بلکه پرواز اردک وحشی است که دسته را به پرواز به دنبال او هدایت می کند.
نه شراب… مردان خودشان، خود را مسموم می کنند؛ نه خباثت… مردان خودشان، خود را اغوا می کنند.
حتی یک خرگوش هم وقتی در گوشه ای گیر بیافتد گاز خواهد گرفت.
یک بار که سوار یک ببر شدی، سخت است پیاده شوی.
آغل را وقتی تعمیر کن که همه گوسفندان رفته باشند.
همگان جلوتر از فرد و کشور جلوتر از خانواده.
یک راهب آب را روی شانه های خودش می آورد؛ دو راهب بار را بین خودشان تقسیم می کنند؛ وقتی سه تا شدند، باید تشنه شوند.
فقط وقتی می توانند آتش بزرگی بر پا کنند که هیزمشان را شریک شوند.
مگس ها هرگز سراغ تخم مرغی که ترک ندارد نمی روند.
چطور می توانی آتشی را ،که در یک گاری پر از هیزم افتاده ، فقط با یک فنجان آب خاموش کنی؟
جاخالی دادن در برابر سرنیزه ای که از جلو به سویت می آید آسان است ولی چطور می خواهی جلوی صدمه ی تیری را بگیری که از پشت به سویت پرتاب شده است.
جوجه را در برابر میمون بکش.
یک نفر را بکش تا هشداری برای یک صد نفر باشد.
Anonymous-Bodhisattva_Leading_the_Way
A closed mind is like a closed book; just a block of wood.
After three days without reading, talk becomes flavorless.
A fall into a ditch makes you wiser.
If a son is uneducated, his dad is to blame.
A Jade stone is useless before it is processed; a man is good-for-nothing until he is educated.
The longer the night lasts, the more our dreams will be.
Of all the strategems, to know when to quit is the best.
One cannot refuse to eat just because there is a chance of being choked.
Add legs to the snake after you have finished drawing it.
An ant may well destroy a whole dam.
Butcher the donkey after it finished his job on the mill.
A dish of carrot hastily cooked may still has soil uncleaned off the vegetable.
Dismantle the bridge shortly after crossing it.
Distant water won’t help to put out a fire close at hand.
Distant water won’t quench your immediate thirst.
Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.
A camel standing amidst a flock of sheep.
Clear conscience never fears midnight knocking.
A crane standing amidst a flock of chickens.
Crows everywhere are equally black.
A dog won’t forsake his master because of his poverty; a son never deserts his mother for her homely appearance.
Dream different dreams while on the same bed.
If you want happiness for an hour; take a nap. If you want happiness for a day; go fishing. If you want happiness for a month; get married. If you want happiness for a year; inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime; help someone else.
There is only one pretty child in the world and every mother has it.
A good fortune may forbode a bad luck, which may in turn disguise a good fortune.
Have a mouth as sharp as a dagger but a heart as soft as tofu.
Have one’s ears pierced only before the wedding ceremony starts.
A horse cannot gain weight if not fed with extra fodder during the night; a man cannot become wealthy without earnings apart from his regular salaries.
How can you expect to find ivory in a dog’s mouth?
If you have never done anything evil, you should not be worrying about devils to knock at your door.
An inch of time is an inch of gold but you can’t buy that inch of time with an inch of gold.
Lift a stone only to drop on your own feet.
Once bitten by a snake, he/she is scared all his/her life at the mere sight of a rope.
No wind, no waves.
An overcrowded chicken farm produce fewer eggs.
Pick up a sesame seed but lose sight of a watermelon.
Play a harp before a cow.
Paper can’t wrap up a fire.
Reshape one’s foot to try to fit into a new shoe.
Regular feet can’t be affected by irregular shoes.
Shed no tears until seeing the coffin.
A smile will gain you ten more years of life.
A sly rabbit will have three openings to its den.
Some prefer carrot while others like cabbage.
Three humble shoemakers brainstorming will make a great statesman.
You can’t catch a cub without going into the tiger’s den.
You think you lost your horse? Who knows, he may bring a whole herd back to you someday.
You won’t help shoots grow by pulling them up higher.
You can’t expect both ends of a sugar cane are as sweet.
Your fingers can’t be of the same length.
Age and time do not wait for people.
Attack is the best defense.
Bad things never walk alone.
There are always ears on the other side of the wall.
A tiger never returns to his prey he did not finish off.
Vicious as a tigeress can be, she never eats her own cubs.
We are not so much concerned if you are slow as when you come to a halt.
A weasel comes to say Happy New Year to the chickens.
When you are poor, neighbors close by will not come; once you become rich, you’ll be surprised by visits from (alleged) relatives afar.
Without rice, even the cleverest housewife cannot cook.
Mankind fears an evil man but heaven does not.
Not the cry, but the flight of the wild duck, leads the flock to fly and follow.
Not wine…men intoxicate themselves; Not vice…men entice themselves.
Even a hare will bite when it is cornered.
Once on a tiger’s back, it is hard to alight.
Mend the pen only after the sheep are all gone.
Public before private and country before family.
One monk shoulders water by himself; two can still share the labor among them. When it comes to three, they have to go thirsty.
Only when all contribute their firewood can they build up a strong fire.
Flies never visit an egg that has no crack.
How can you put out a fire set on a cart-load of firewood with only a cup of water?
It is easy to dodge a spear that comes in front of you but hard to keep harms away from an arrow shot from behind.
Kill a chicken before a monkey.
Kill one to warn a hundred.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s