پندها و مثل های افریقایی (1)

gallery1
1.یک بز بزرگ، بدون دلیل عطسه نمی کند.(کنیا)
2. هیچ بچه ای به نازیبایی مادرش نمی خندد.(اوگاندا)
3. یک درخت انجیر که بر سر راهت پیدا شود کافی است تا از گرسنگی نمیری.(فریقای جنوبی-ازانیا)
4. یک شکم سیر، بیش از یک شب طول نمی کشد.(اوگاندا)
5. خانه ای که توسط خدا ساخته شود کامل می شود.(اتیوپی)
6. یک شیر بدون بچه های خودش غذا نمی خورد.(کنیا)
7. الواری که به آب انداخته شود به تمساح تبدیل نمی شود.
8. مردی که روی زمین است نمی تواند بیافتد.(افریقای جنوبی-ازانیا)
9. هیچ کس نمی تواند فقط با یک پا به خوبی برقصد.( افریقای جنوبی-ازانیا)
10. چوبی در دوردست، نمی تواند ماری را بکشد.(اوگاندا)
11. یک مزه شیرین برای همیشه در دهان باقی نمی ماند.(کنیا)
12. یک زن، گلی در باغ است؛ شوهرش پرچینی است به دور آن.(غنا)
13. برای هر آنچه که بر روی زمین انجام می دهیم، باید در بهشت زانو بزنیم و حساب پس بدهیم. (غنا)
14. یک افریقایی نباید مجبور شود برای تیری که در اروپا شلیک شده، عذاب از دست رفتن یک بازویش را تحمل کند.(غنا)
15. یک تخم مرغ هیچگاه روی مرغ نمی نشیند.(شرق افریقا)
16. یک فیل از یک دنده شکسته، نمی میرد.(افریقای جنوبی-ازانیا)
17. یک فیل هرگز از حمل عاجش ناتوان نیست.(شرق افریقا)
18. یک قوطی حلبی خالی سروصدای زیادی به راه می اندازد.(کنیا)
19. یک چشم صاحبش را فریب می دهد.(کنیا)
20. تبرهایی که در یک کیسه حمل شوند نمی توانند تلق تلق نکنند.( کنیا)
21. گله با گوش متولد می شود، شاخ هایش بعدا» رشد می کند.
22. حیوانات گله یکدیگر را لیس می زنند زیرا یکدیگر را می شناسند.(افریقای جنوبی-ازانیا)
23. روسا برای زنانشان، رییس نیستند.(اوگاندا)
24.این فرزندان هستند که به خانه افتخار می دهند.(نیجریه)
25. حیله بیش از یک سال طول نمی کشد.(افریقای جنوبی-ازانیا)
26. بچه ای را با جراحتی که می خارد، تنها رها نکن. .(افریقای جنوبی-ازانیا)
27. اگر پولی در بساط نداری در آرزوی زنی با سینه ی زیبا نباش. .(افریقای جنوبی-ازانیا)
28. به مار برای اینکه روی شکمش می خزد، نخند.(افریقای جنوبی-ازانیا)
29. پیش از تولد بچه، تسمه حمل او را تهیه نکن.(کنیا)
30. مدفوع، غذای مگس ها است.(اوگاندا)
31. خداوند طوری ترتیب کارها را داده است که صندل یک جذامی زیر یک درختچه پای شتر (camel-foot-shrub) بشکند که طنابی برای تعمیر آن بدست می دهد.(غنا)
{درختچه پای شتر با برگ هایی شبیه پروانه و یا شبیه جای پای شتر، نوعی ارکیده}
32. خداوند در سکوت کینه می ورزد.(بروندی، رواندا)
33. خداوند فراتر از هر سپری است.(رواندا)
34. خداوند هیچگاه شتابی ندارد؛ اما همیشه در زمان مناسب آنجاست. (اتیوپی)
35. خداوند تیزتر از هر تیغی است. (کنیا)
36. خداوند همه چیز را درباره ی فردا می داند.(بروندی)
37. خداوند آزردگان را برطبق اراده خود، رهایی می بخشد.(اوگاندا)
38. کسی که به تنهایی غذا می خورد، در تنهایی می میرد.(کنیا)
39. کسی که برای رنجاندن دیگران دنبال فرصت است فردا توسط همان ها آزرده می شود.(افریقای جنوبی-ازانیا)
40-کسی که به اسهال مبتلاست در خروجی را بدون گفتن بلد است.(اوگاندا)
41. کسی که هر گز سفر نکرده تصور می کند مادرش بهترین آشپز دنیاست.(کنیا)
42. نمی توان قلب ها را قرض داد.(افریقای جنوبی-ازانیا)
43. پروردگار هیچگاه نمی میرد، فقط انسان ها می میرند.(افریقای جنوبی-ازانیا)
44. خانه هایی که نزدیک به هم ساخته شوند با هم آتش می گیرند.(افریقای جنوبی-ازانیا)
45. هر قدرهم مردی مهربان باشد، هرگز همسرش را به عنوان هدیه به دوستان قرض نمی دهد.(غنا)
46. گرسنگی، بزرگ تر(یا پادشاه) را نمی شناسد. (اوگاندا)
47. اگر خداوند در کیسه ات برنج بریزد، آرزو نکن سوپ بخوری.(سیرالئون)
48. اگر خداوند به تو فنجان شرابی داد و یک فرد شرور آن را واژگون کرد، خداوند دوباره فنجانت را پر خواهد کرد(غنا).
49. اگر گوساله در خوردن شیر زیادی حرص بزند، پستان مادرش را از هم می درد.(اوگاندا)
50. اگر یک روز را برای تعمیر در اتاقت نگذاری، سه سال وقتت را برای پیدا کردن پولت(در اتاق) هدر می دهی و هیچگاه آن را نمی یابی.(غنا)
51. اگر می خواهی با خداوند صحبت کنی، آن را به باد بگو.(غنا)
52. در جامعه گدایان، دزدیدن و گدایی نکردن، جرم محسوب می شود.(غنا)
53. بهتر است با یک زن پیر ازدواج کنی تا ازدواج نکرده باقی بمانی.(تانزانیا)
54. آزردن سخت نیست اما جبران آن مشکل است.(افریقای جنوبی-ازانیا)
55. این افراد راستگو و درستکارند که مورد حمایت خدایان قرار دارند.(نیجریه)
56. اگر عاشق تو، بر تو پا بگذارد دردناک نیست.(تانزانیا)
57. زندگی زمانی است که با هم هستید، به تنهایی فقط یک جانوری .(غرب افریقا)
58. کم کم ، جام پر می شود.(کنیا)
59. ازدواج ، برشته می کند(سخت می کند).(افریقای جنوبی-ازانیا)
60- پرسه زنی زیاد سبب می شود موش نر را از چربی اش را از دست بدهد.(غنا)
ladukedreamingpeace-4001. A big goat does not sneeze without reason (Kenya).
2. A child does not laugh at the ugliness of its mother (Uganda).
3. A fig tree found on the way is enough to keep you from starving (S. Africa-Azania).
4. A full stomach does not last overnight (Uganda).
5. A house that is built by God will be completed (Ethiopia).
6. A lion does not eat its own cubs (Kenya).
7. A log thrown into the water does not become a crocodile.
8. A man on the ground cannot fall (S. Africa-Azania).
9. A person cannot dance well on one leg only (S. Africa-Azania).
10. A stick which is far away cannot kill a snake (Uganda).
11. A sweet taste does not remain forever in the mouth (Kenya).
12. A woman is a flower in a garden; her husband is the fence around it (Ghana).
13. All that we do on earth, we shall account for kneeling in heaven (Ghana).
14. An African should not be made to suffer the loss of an arm from a gunshot in Europe (Ghana).
15. An egg never sits on a hen (E. Africa)
16. An elephant does not die of one broken rib (S. Africa-Azania)
17. An elephant never fails to carry its tusk (E. Africa)
18. An empty tin makes a lot of noise (Kenya)
19. An eye deceives its possessor (Kenya)
20. Axes carried in the same bag cannot avoid rattling (Kenya).
21. Cattle are born with ears, their horns grow later.
22. Cattle lick each other because they know each other (S. Africa-Azania)
23. Chiefs are not chiefs to women (Uganda)
24. Children confer glory on a home (Nigeria)
25. Cunning does not last for a year (S. Africa-Azania)
26. Do not abandon a child when it has an itching sore (S. Africa-Azania)
27. Do not desire a woman with beautiful breasts-if you have not money (S. Africa-Azania)
28. Do not laugh at the snake because it walks on its belly (S. Africa-Azania)
29. Don’t cut a carrying strap for a child before it is born (Kenya)
30. Faeces is the food of flies (Uganda)
31. God arranges things so that a leper’s sandal breaks under the camel-foot-shrub, which provides the rope to mend it (Ghana)
32. God exercises vengeance in silence (Burundi, Rwanda)
33. God goes above any shield (Rwanda)
34. God is never in a hurry; but He is always there at the proper time (Ethiopia)
35. God is sharper than a razor (Kenya)
36. God knows the things of tomorrow (Burundi)
37. God saves the afflicted according to His will (Uganda)
38. He who eats alone, dies alone (Kenya)
39. He who finds the occasion to hurt others will be hurt by them tomorrow (S. Africa-Azania)
40. He who has diarrhea knows the direction of the door without being told (Uganda)
41. He that has never traveled thinks that his mother is the only good cook in the world (Kenya)
42. Hearts cannot be lent (S. Africa-Azania)
43. Heaven never dies, only men do (S. Africa-Azania)
44. Houses built close together burn together (S. Africa-Azania)
45. However kind a man is, he would never give his wife as a gift to friends (Ghana)
46. Hunger does not know an elder (or a king) (Uganda)
47. If God dishes you rice ina basket, do not wish to eat soup! (Sierra Leone)
48. If God gives you a cup of wine and an evil-minded person kicks it over, He fills it up for you again (Ghana)
49. If the calf sucks too greedily, it tears away the mother’s udder (Kenya)
50. If you do not spare a day to fix a door to your room, you will waste three years searching for your money (in the room) but you will never find it (Ghana)
51. If you want to speak to God, tell it to the wind (Ghana)
52. In a community of beggars, stealing and not begging, is considered a crime (Ghana)
53. It is better to be married to an old woman than to remain unmarried (Tanzania)
54. It is not difficult to hurt, but it is difficult to repair (S. Africa-Azania)
55. It is the truthful that the divinities support (Nigeria)
56. It will not hurt if your lover steps on you (Tanzania)
57. Life is when you are together, alone you are an animal (West Africa)
58. Little by little fills up the bowl (Kenya)
59. Marriage roasts (hardens) (S. Africa-Azania)
60. Much roaming about deprived the male rat of its fat (Ghana)

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s