پندها و مثل های افریقایی (3)

هر قدر هم درختی نیرومند و قوی باشد همیشه به ساز باد می رقصد.
اگر می خواهی سریع بروی تنها برو. اگر می خواهی دور بروی ، با هم برویم.

یک بچه ؛ هر آن چیزی است که تو درونش گذاشته ای.
به یک بچه نگو که دست به لامپ داغ نزند، خود لامپ به او می گوید. (نیجریه)
یک دوست خوب را با دو دستت نگاه دار. (کانوری، نیجریه)
برای اندکی شکر گزاری کن و بسیار بدست خواهی آورد.(هاوسا-نیجریه)
اندکی باران در هر روز، رودخانه را تا حد لبریز شدن، پر می کند.(لیبی)
وقتی به یک گورخر راه راه سیاه شلیک می کنی، گورخری با راه راه سفید نیز می میرد.
پرچین دیگری را تعمیر نکن تا زمانی که پرچین خودت را تعمیر کرده باشی.
پرنده ی چهچهه زن، لانه ای نمی سازد.
همراه با جمعیت عبور کن تا تمساح تو را نخورد.
وقتی تارهای عنکبوت یکی شوند می تواند یک شیر را هم گرفتار کنند.
اگر تو با یک احمق بحث کنی، احمق برنده می شود.
مرد بدون همسر همچون گلدان بی گل است.
برای کسی ک نمی داند یک باغ کوچک، جنگل است. (اتیوپی)
خاکسترها به صورت کسی برمی گردد که آن ها را انداخته است. (نیجریه)
یک دروغ ، روایت های بسیاری دارد، حقیقت ندارد.
تبر ، آنچه را که درخت به یاد می آورد فراموش می کند.
این نیز بگذرد. (زولو)
چشم هر گز آنچه را که قلب دیده است فراموش نمی کند.
دعواها پایان می گیرد، اما کلمات گفته شده هر گز نمی میرند.
بچه ای که برپشت حمل شود، نخواهد دانست سفر چقدر طولانی بوده است. (نیجریه)
جغد، از همه پرندگان عاقل تر است زیرا بیشتر می بیند و کمتر حرف می زند. (نیجریه)
خواب، عموزاده مرگ است. (کنگو)
جایی که عشق باشد تاریکی نیست. (بروندی)
یک شکوفه توت فرنگی، نان خشک را شیرین نمی کند. (بوگاندا)
سپردن یک راز به فردی بی ارزش همانند حمل دانه در یک سبد سوراخ است (اتیوپی)
شیری که پرسه می زند هیچ شکاری را نمی کشد. (اوگاندا)
قلبی که واقعا» عاشق باشد جایی برای کینه ندارد. (غنا)
فقط گوسفندان یک احمق دو بار پراکنده می شوند. (غنا)
یک درخت به تنهایی، جنگل نمی سازد. (نیجریه)
نگاه نکن کجا خرمن فراوان است، ببین کجا مردم مهربان هستند. (بوتسوانا)
گربه به صومعه می رود اما باز هم گربه می ماند. (اتیوپی، کنگو)
آب ناپاک را نمی توان شست.
بگذار عشق تو همانند بارانی مه آلود باشد، به آرامی بیاید، اما رودخانه را لبریز کند. (مالاگاسی)
هرگز در خانه ات را باهویج پخته نبند.
یک احمق در میان آب تشنه می ماند.
آنچه را می توانی با بوسه ای بیاموزی با ضربه ای تصحیح نکن. (مراکش)
خدا را برای آفرینش ببر سرزنش نکن، خدا را شکر کن که به او بال نداده است. (اتیوپی)
یک گربه پیر، رقصیدن را یاد نمی گیرد. (مراکش)
یک ببر نیازی ندارد که مدعی ببر بودنش شود. (نیجریه)
کی بز آن قدر قوی می شود که پلنگی را بکشد؟ (نیجریه)
سفر کردن، یاد گرفتن است. (غنا)
شکارچی که فقط یک تیر دارد با بی دقتی تیراندازی نمی کند. (نیجریه)
به دنبال کسی نرو که دارد فرار می کند. (کنیا)
کسی که از درخت خوبی بالا رود، فرصت ضربه خوبی خواهد داشت. (اگر نیات یک رییس قبیله خوب و منصفانه باشد پشتیبانی مردمش را خواهد داشت. (مردم آستانه، غنا)
اگر بتوانی راه بروی، می توانی برقصی. (زیمباوه)
مسیری که قلبت به آن تمایل دارد هر گز (پوشیده از گیاه) سخت نیست. (اوگاندا)
مرد یک چشم ، خدا را شکر نمی کند تا مردی نابینا را ببیند. (نیجریه)
به یک پسر تعلیم بده ، یک فرد تحصیلکرده داری. به یک دختر تعلیم بده و تو یک جامعه تحصیلکرده داری.
دانایی همانند یک باغ است اگر زیر کشت نرود، حاصلی نخواهد داشت.
وقتی زنبور به خانه ات می آید بگذار آبجوبنوشد. ممکن است روزی بخواهی برای مهمانی به خانه زنیور بروی . (کنگو)
خروس بانگ می زند، تنبل غر می زند. (یوروبا)
اگر بسیار داری، بخشی از داشته هایت را ببخش؛ اگر اندکی داری، بخشی از قلبت را ببخش. (نیلوتیک)
سلحشور با شجاعت می جنگد نه با خشم. (غنا)
اگر هر کس برای خودش پارو بزند، قایق به پیش نمی رود. (سواهیلی)
اتحاد، قدرت می آورد، تفرقه ضعف. (سواهیلی)
خردمندی، ثروت است. (سواهیلی)
مگس بدش نمی آید در شیر نارگیل بمیرد. (سواهیلی)
نامه ای از قلب را می توان از روی رخساره خواند. (سواهیلی)
هیچ چیزی وجود ندارد که از سینه زن نیامده باشد. (زولو-افریقای جنوبی)
یک خانواده همانند جنگل است، وقتی بیرون هستی انبوه و متراکم بنظر می رسد وقتی درون آن هستی می بینی که هر درخت، جای خودش را دارد.
صبر تلخ است اما میوه شیرینی دارد. (افریقای جنوبی)
جویبار می داند کجا روان باشد. (تانزانیا-کوریا)
بخاطر صلح، تصمیم های سختی باید گرفته شود. (تانزانیا)
با یک دست نمی توان از بچه مراقبت کرد. (تانزانیا)
کسی که از هر فرصتی برای آزار دیگران استفاده می کند فردا توسط همان ها آزار می بیند. (افریقای جنوبی-ازانیا)
مرد ممکن است سر(رییس) خانه باشد اما زن قلب خانه است. (کنیا)
هیچکس بی دلیل در میان خارها نمی دود؛ یا او ماری را تعقیب می کند یا مار او را .
اگر دشمنی در درون نباشد، دشمن بیرون نمی تواند آسیبی بزند.
یک احمق و آب به همان راهی می روند که به سوی آن منحرف شده اند.
CIRCLE OF TALES woodcut
«No matter how mighty and strong a tree is, it will always dance to the tune of the wind» -African proverb-
«If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.» – African proverb
A child is what you put into him. African Proverb
Do not tell a child not to touch a hot lamp, the lamp will tell him. – [African proverbs – Nigeria].
Hold a true friend with both hands. – Kanuri proverb, nigeria
«Give thanks for a little and you will find a lot.» Hausa proverb from Nigeria
A little rain each day will fill the rivers to overflowing. – Proverb from Liberia
when you shoot a zebra black stripe, the white stripe dies , too.
«Do not repair a man’s fence until you have seen to your own.» ~
A chattering bird builds no nest.
Cross in a crowd and the crocodile won’t eat you! –
“When spider webs unite they can tie up a lion.” -African Proverb
If you and a fool have an argument, he succeeds. ~ African Proverbs
A man without a wife is like a vase with no flowers. ~African Proverb
To one who does not know a small garden is a forest. Ethiopia
Ashes fly back into the face who throws them. (Nigerian)
A lie has many variation, the truth none.
The axe forgets what the tree remembers.
«This, too, shall pass»‹ Zulu Proverb
the eye never forgets what the heart has seen. – african proverb
Quarrels end, but words once spoken never die ~ African proverb
A child who’s carried on the back, will not know how long the journey is.” Nigerian Proverb
The owl is the wisest of all birds because the more it sees, the less it talks. ~ Nigerian Proverb
«Sleep is the cousin of death», Congo Proverb
«Where there is love there is no darkness.» – Burundi Proverb
A strawberry blossom will not sweeten dry bread. ~~African Proverb~~Buganda
«Confiding a secret to an unworthy person is like carrying grain in a bag with a hole. -Ethiopian proverb
A roaring lion kills no game. ~ Ugandan Proverb [15406]
The heart that truly loves has no room for grudges. – Ghanaian Proverb
Only a fool’s sheep breaks loose twice.» -Ghanaian proverb
A single tree cannot make a forest. ~ Nigerian Proverb
Do not look where the harvest is plentiful, but where the people are kind.» Botswana Proverb.
A cat goes to a monastery, but she still remains a cat. ~ Ethiopian Proverb, Congo
Filthy water cannot be washed- African proverb
Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river. ~ Malagasy Proverb
Never bolt your door with a boiled carrot»
«A fool is thirsty in the midst of water.» -Ethiopian proverb
Do not correct with a strike that which can be taught with a kiss. ― Moroccan proverb
Do not blame God for having created the tiger, but thank Him for not having given it wings. ~ Ethiopian Proverb
«An old cat will not learn how to dance.» – Moroccan Proverb
A tiger does not have to proclaim its tigertude. ~ Nigerian Proverb
When will the goat be strong enough to kill a leopard? ~ Nigerian Proverb
Traveling is learning – Kenyan proverb. Ghana
A hunter with only one arrow does not shoot carelessly. -Nigerian proverb
Do not follow a person who is running away.» -Kenyan proverb
«One who climbs a good tree always gets a push.» — Asante proverb, «Linguist staff» (okyeame poma), Ghana, Asante Peoples @ DMA. If a chiefs intentions are good and fair, he will have the support of his people
If you can walk, you can dance. If you can talk, you can sing. ~Zimbabwe proverb
The path to your heart’s desire is never over-grown. -Uganda proverb
«The one-eyed man does not thank God until he sees a blind man.» -Nigerian proverb
Educate a boy and you educate an individual. Educate a girl and you educate a community.»- African proverb
«Knowledge is like a garden; if it is not cultivated, it cannot be harvested.» -African proverb
When the bee comes to your house, let her have beer; you may want to visit the bee’s house some day. Congo Proverb
The cock crows, the idle person grumbles – Youruba proverb.
f you have a lot, give some of your possessions; if you have little; give some of your heart. – Nilotic proverb
The warrior fights with courage not with anger.» – Ashanti Proverb (Ghana)
«A boat doesn’t go forward if each one is rowing his own way.» -Swahili proverb
Unity is Strength, division is weakness.» -Swahili Proverb
Wisdom is wealth. ~ Swahili proverb
A fly does not mind dying in coconut cream. – Swahili Proverb
A letter from the heart can be read on the face. – Swahili Proverb
There is nothing that is not the breast of woman. — South Africa – Zulu
A family is like a forest, when you are outside it is dense, when you are inside you see that each tree has its place. ~ African Proverb
Patience is bitter, but it bears sweet fruit. — South Africa
T he stream knows where to flow. — Tanzania- Kuria
For the sake of peace, hard decisions must be made. — Tanzania
One hand can’t nurse a child. — Tanzania
He who finds the occasion to hurt others will be hurt by them tomorrow. — South Africa – Azania
The man may be the head of the home but the wife is the heart. — Kenya
A man does not run among thorns for no reason; either he is chasing a snake or a snake is chasing him.
«If there is no enemy within, the enemy out side can do us no harm.» (African proverb)
«A fool and water will go the way they are diverted.» -African proverb

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s