آقای اميرانتظام! مشخص کنيد بستگان هزاران کشته شده بايد به عيادت چه کسی بروند؟! شادی صدر

برگرفته از گویا نیوز http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169273.php از آزادی نسبی خود برای وارد آوردن فشار به قربانيانی که حتی به اندازه شما هم صدا ندارند استفاده نکنيد بلکه تلاش کنيد تا ناقضان […]

Read Article →