سوگند زيباکلام به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری – جلال ايجادی

جلال ايجادی؛استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه؛idjadi@free.fr
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221214%22
سخنان زیباکلام
واقعيتی است که بخش مهمی از روشنفکران و قلم به‌دستان ايران دين‌خو هستند و خواسته يا ناخواسته برای ادامه يک ايدئولوژی دينی تحت عنوان «احترام به اعتقاد توده» به مبارزه عليه خردگرائی فلسفی و آزادمنشی در اجتماع دست زده و عليه رهائی روان آدمی تلاش می‌کنند

برخلاف تلاش گروهی از روشنفکران و سياسيون ايران که خواهان سکوت در باره اسلام هستند يا در پی سازش ميان مخالفان و موافقان اسلام هستند، مبارزه فکری وفلسفی و تئوريک عليه دين اسلام و نقد علمی قرآن ادامه دارد. اين مبارزه طولانی در جستجوی روشن ساختن علل پيروزی اسلام در ايران، توضيح اسارت روحی ايرانيان و تحليل آسيب های اين دين بر خردگرائی در جامعه است. بعلاوه تحليل استبداد دينی در قدرت سياسی، نابسامانی های گوناگون و فروريزی اخلاق اجتماعی، نمی تواند از نقد اسلام جدا باشد. از دير باز شعر پرسش انگيز فردوسی و خيام، تعقل گرایی رازی و ابن سينا، انتقاد آشکار ميرزاآقاخان کرمانی و آخوندزاده عليه خرافات و شيعه، نقد «دوقرن سکوت» زرين کوب و گفتار افشاگر علی دشتی و صادق هدايت و احمد کسروی و در دوران نوين تحليل علمی دين و نقد تقدس جزم گرای فريبنده، توسط ده ها متفکر جسور مانند محمد رضا فشاهی و آرامش دوستدار و روشنگر و دلارام مشهوری و ديگران، نمونه های برجسته ای از اين مبارزه عليه ايدئولوژی دينی و آسيب های ناشی از آن است. نقد فکری دين در يک جامعه پيشرفت رفته فرهنگی يک ضرورت کامل بوده و هيچگونه ملاحظه سياسی نبايد کار فکری تئوريک را مختل نمايد. بعلاوه پيوسته جانبداران مستقيم و غير مستقيم دين به مبارزه عليه تمام انديشه های غير مذهبی و ناباوران ادامه مي دهند.

هميشه تمام قدرت های کوچک و بزرگ در حمايت از اسلام برخاستند و بردهان ها کوبيدند تا کسی به اسلام و قرآن انتقاد نکند و ايدئولوگها وتاريخنويسان رسمی رنگارنگ، در کنار اين استبداد مستمر پنهان و آشکار برای ما تاريخ جعلی ساختند و اسلام را راه نجات اعلام کردند. اينان با تحريف زشت تجاوز اسلام را «استقبال» گفتند و خشونت را «عطوفت الهی» ناميدند و انسان ها را هر چه بيشتر پريشان کردند. اين مدافعان دين و مذهب شيعه، اين فعالان سياست و تاکتيک و اين حاميان توده های نادان و غرقه در خرافات، در کوچه و بازار، در مدرسه و دانشگاه، در خانه و مسجد، در رسانه و کتاب، خرافات و امامزاده پرستی و رسالات کهنه پرستی و احترام به نادانی توده ها را در مغز ما کردند. همکاری مذهبی و غيرمذهبی وفادار به سنت، انسان ايرانی را بيهوش کرد و امتيازداران به برکت اسلام پيروز شدند. به تاريخ معاصر پهلوی و اسلامی نگاه کنيد. تمام ايدئولوگ های اسلام و اسلاميست های اصلاح طلب و راديکال، تمام فيلسوفان دينی و آخوندهای شيعه، تمام دانشجويان شيعه و روزنامه نگاران مذهبی با همکاری وسکوت غيرمذهبی های سنت گرا، در راستای حقانيت دين خود نوشتند و رسانه ها و حسينه ها را اشغال کردند و تمام نقد کنندگان دين و شيعه را منکوب کردند. هرصدای انتقاد عليه مذهب و نقد اساطير مذهبی و امامان و امامزاده ها ممنوع شد و تنها تفاسير سنتی و اصلاح طلب مجاز شد. مستبدترين انسانها همين مذهبی های ايدئولوگ و سياست باز هستند که تمام ميدان را در انحصار خود درآورنده اند. در چنين بستری و در هنگاميکه روشنفکر غيرمذهبی سنت گرا خاموش است، يک استاد دانشگاه آقای صادق زيبا کلام، که در عرصه سياست اصلاح طلبانه فعال است و در تمام رسانه های رسمی جايگاه ويژه ای دارد، در دفاع از اسلام و پيامبر به تعرض عليه تاريخ ايران و فرهنگ پيش اسلامی ايران مي پردازد.

در اخبار آمد که صادق زيبا کلام، استاد علوم سياسی دانشگاه تهران اظهار داشت که «من يک موی محمدبن عبدالله را به ۱۰۰ تا کوروش، داريوش، خشايار، تخت جمشيد و ايران و گذشته آن نمی‌دهم.» بدنبال اين گفته صدها نفراز کاربران واکنش نشان دادند و به انتقاد از صادق زيباکلام برآمدند. در واکنش به انتقادها صادق زيباکلام در صفحه فيس بوک خود در نامه ای چنين نوشت: «گذشته من با محمد بن عبدالله (ص) پيوند می‌خورد. به‌عنوان کلام آخر، من بغض و کينه نسبت به اسلام و اعراب را می‌توانم بفهمم؛ اما اين اشتباه تاريخی را يک‌ بار ديگر هم بسياری از روشنفکران يا منورالفکرهای ما در عصر مشروطه مرتکب شدند و همه مصيبت‌ها، کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ايران قرن نوزدهم را بر سر اسلام و حمله اعراب ريختند. برخی از آنان حتی تا بدان جا پيش رفتند که حمله اعراب به ايران را نه‌تنها باعث از بين رفتن فرهنگ و تمدن پيشرفته و پرشکوه ايران قبل از اسلام دانستند بلکه مدعی شدند که آمدن اعراب باديه‌نشين به ايران متمدن باعث شد تا اخلاقيات و هنجارهای نيک ما ايرانيان از بين رفته و ما ايرانيان بجای راست‌گويی، راست پنداری و درست‌کرداری، دروغ‌گويی، دورويی، ريا و تزوير را پيشه کنيم. شرح نادرست بودن اين آراء و تمايلات عميق نژادپرستانه که در پس اين تفکرات نهفته است در «ما چگونه، ما شديم» آمده است. واقعيت تلخ آن است که بسياری از ايرانی‌ها از اعراب متنفرند و متقابلاً خيلی از اعراب هم چشم ديدن ما را ندارند. اينکه مردم عادی همچون طرفداران دو تيم فوتبال از يکديگر منزجر باشند البته که تأسف‌آور است؛ اما آنچه که فاجعه است آن است که اقشار و لايه‌های تحصيل‌کرده يک جامعه نتوانند در ورای حجاب‌های تنگ و تاريک و تعصبات نژادپرستانه به يکديگر بنگرند. آنچه تأسف‌آور است آن است که بسياری از نخبگان فکری عرب و ايرانی در قرن بيست و يکم بجای انديشيدن به پيشرفت و ترقی همه فکر و ذکرشان آن شده که ۱۴۰۰ سال پيش چه اتفاقی افتاد و کدام طرف شکست خورد و کدام طرف پيروز شد. کدام طرف متمدن بود و کدام طرف باديه‌نشين و سوسمارخور. به‌هرحال عقب‌ماندگی شاخ و دم ندارد و فقط منحصر به توليد اتومبيل پيکان نيست. اروپايی‌ها موفق شده‌اند قرن‌ها عداوت و دشمنی، جنگ‌های مذهبی، قومی، نژادی، زبانی، مليتی و غيره را پشت سر بگذارند و در قالب يک کل بزرگی بنام «اتحاديه اروپا» دارند منظما سيم‌های خاردار بين کشورهايشان را جمع می‌کنند و حصارها و مرزهای جغرافيايی‌شان را بازتر و بازتر می‌کنند و ما هم در مقابل درگير اينکه بعد از ناميدن اتوبان تهران- قم بنام غرورآفرين خليج‌فارس کدام شاهراه اصلی ديگرمان را خليج‌فارس نام‌گذاری کنيم تا سيلی ديگری به گونه اعراب مزدور بنوازيم. اروپايی‌ها به دنبال عملی ساختن رؤيايی هستند که از منتهی‌اليه شمال تا منتهی‌اليه جنوب، از منتهی‌اليه شرق تا منتهی‌اليه غرب اروپا را بدون پاسپورت، ويزا و مجوز عبور و مرور بتوان همچون يک کشور واحد درنورديد و ما هم به دنبال آن هستيم که نشان دهيم ۱۴۰۰ سال پيش ما ازنظر تمدنی بر اعراب چيره شديم و وحشی‌های بيابان‌گرد سوسمارخور را شکست داديم.» (صادق زيباکلام ۱۷ فروردين ۱۳۹۳).
در ارزيابی از ديدگاه اين استاد دانشگاه اصلاح طلب چند نکته زير دارای اهميت است:

يکم، نقد گذشته برای بهتر فهميدن امروز لازم است، هرچند که بايد هوشيار بود تا در گذشته نمانيم. انتقاد برای فهم اثرات منفی و مخرب اسلام، برای شعور امروز جامعه، درک خرافات گسترده اجتماع، تحليل ضعف خردگرائی در جامعه و درک از قدرت سياسی امروز کاملن لازم است. پيشرفت جوامع و پيشرفت افکار فلسفی و هنری و اجتماعی به انتقاد جامعه شناسانه و فلسفی و تاريخی نيازمند است. جامعه بدون نقد مرده است و در آن ترقی و روحيه آزادگی ناممکن است. نقد اسلام حق ماست. نقد اسلام در خدمت سلامت جامعه است. جامعه ما با گنديدگی گسترده مواجه است و اسلام و شيعه سهم بزرگی در ايجاد گنديدگی داشته اند. حال کسانی که اين گفته را نمی پسندند، به ارعاب و مغلطه دست ميزنند. آقای زيبا کلام از «اشتباه تاريخی» حرف ميزند و در پی آنست تا انتقاد عليه اسلام را متوقف نمايد. قصد ايشان نجات اسلام است. درواقع تمام روحياتی که با اسلام آبياری شده مخالف دمکراسی و آزاد انديشی هستند. اصلاح طلبان هم دمکراسی را برای مسلمانان خودی مي خواهند و هيچگاه از اعمال استبداد نسبت به ديگرانديشان غير شيعه ناراحت نمي شوند.

دوم، بدون شک افرادی که از زاويه نژاد پرستانه به اعراب برخورد کنند، از نظر من هم نابجا و اشتباه بزرگی است. شوينيسم و نژاد پرستی طاعون جامعه بشری است و جز جنگ و نفرت نتيجه ديگری ندارند. ولی روشن است که انتقاد از يک ايدئولوژی و دين نژاد پرستی نيست. من مي پذيرم که در نوشته های برخی نويسندگان ايرانی در نقد اسلام جنبه شوينيستی وجود داشته است، ولی خط اصلی مخالفان اسلام بيانگر آزادگی روح آنها و مخالفت با خدعه گری آخوندی مذهبی و نقد دين خویی فلج کننده است. انتقاد به اسلام و قرآن، نژاد پرستی نيست، بلکه پالايش ذهن ماست. انتقاد به قرآنی که دربرگيرنده صدها آيه خشونت بار است، قرآنی که مقام زن را به نيمه{انسان}* تبديل مي کند، قرآنی که آزادی انسان و حقوق بشر برايش ارزشی ندارد، نژاد پرستی نيست. انتقاد به پيامبری که لذتهای جنسی در نزد ۱۴ زن رسمی و دهها کنيز و اعمال قدرت سياسی و برخورد خشن عليه ديگران معنای اصلی زندگی اش است، بيانگر نژاد پرستی نيست. منشور کوروش را در مقابل آيات الهی زير ملاحظه بفرماييد:۱-وقاتلوا حتی لاتکون «فتنه» ۲-وقاتلوالمشرکين کافه ۳-و قاتلوالمشرکين حيث وجدتموهم ۴-قاتلوالذين يلونکم من الکفار وليجدوا فيکم غلظه ۵-وقاتلواهم حتی يومنوا. اين دين خشونتبار به ملت ما ظلم کرد. آيا در عصر کنونی، وابستگی برای ما ايرانيان به اين دين مداخله گر، جز عقب ماندگی ذهنی و دين خویی نتيجه ديگری مي تواند باشد؟ روشنفکران ايران حق دارند که انتقاد آشکار کنند و مقدساتی را که ضد ارزشهای انسانی مي باشند برملا سازند. اينکه برخی از ايرانيان تمايل نژادپرستانه نسبت به عرب ها دارند واقعيتی است، ولی اين واقعيت منفی را نمي توان با دروغ تاريخی و ستايش از تجاوزکار تصحيح نمود. حقيقت گویی و گسترش فرهنگ و همکاری انسانی راه مقابله با تمايلات نژادی پرستانه است. در ميان عرب ها گرايش نژادی و سرکوبگر عليه ايرانيان بسيار بوده است. در اين زمينه رجوع شود به «تاريخ ايران بعد از اسلام» از دکتر زرين کوب تا بعنوان نمونه سرکوب اهالی ری با دستور علی، امام اول شيعيان مطالعه شود. حسين بن علی، امام سوم شيعيان، گفت:»ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ايراني ها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشان را بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.» («سفينه البحار و مدينه الاحکام و الاثار» از حاج شيخ عباس قمی، برگ ۱۶۴). اسلام و امامان شيعه حافظ منافع عرب بودند و در برابر منافع ايرانيان قرار داشتند.

سوم، گفتن اينکه «من يک موی محمدبن عبدالله را به ۱۰۰ تا کوروش، داريوش، خشايار، تخت جمشيد و ايران و گذشته آن نمی‌دهم.» به چه معناست؟ اين لحن و طرز استدلال جز يک افت روحی و تعصب بار چيز ديگری نمی تواند باشد. افلاطون، هردوت، گزنفون، توماس جفرسون، برتراند راسل از شخصيت های تاريخ ما سخن گفته و بآنها احترام مي گذارند. روشن است که ما نبايد سرمست افتخارات خود شويم ولی آنها را هم نبايد فراموش کرد. آقای زيبا کلام با لجبازی اسلاميستی در پی نفی تاريخ مي باشد. ايشان به رويزيونيسم تاريخی روی آورده است. عليرغم مکتب های فکری گوناگون در تاريخ نويسی، تاريخ، قابل مطالعه و تحليل است و با برخورد احساسی و نفی گرايانه در تضاد است. منشور کوروش که امروز در محافل جهانی ارج گذاشته مي شود، برای آقای زيبا کلام فاقد ارزش است. تخت جمشيد بمثابه نموداری از معماری گذشته و سمبلی از نظام تاريخی پادشاهی در تاريخ ايران برای ذهن تنگ نظر ايشان بدون اهميت است. ايشان در راه فداکردن خود برای اسلام عربی، تا آنجائی پيش مي رود که ايران و گذشته آن را بی ارزش قلمداد نموده و وابستگی عاطفی و روحی خود را به دين عربی محمدی به اوج مي رساند. اگر ايران برای ايشان ارزشی ندارد چرا در دانشگاه ايران تدريس مي کنند؟ آيا اين شيفتگی روحی با تدريس در حوزه دينی قم يا در مراکز مذهبی مکه و قاره مناسب تر نيست؟

چهارم، ايشان مي گويند «روشنفکران و منورالفکرهای» ما در عصر مشروطه به انحراف رفتند. کدام اشتباه؟ انتقاد عليه مذهب توسط آخوندزاده و ميرزاآقاخان کرمانی اشتباه نبود بلکه همراه با جسارت و دلاوری افرادی بود که مغلوب خرافات حاکم و ايدئولوژی مسلط حکومت و توده نادان نشدند. مساله اينست که اينگونه انتقاد آشکار و جسورانه در تاريخ ايران کم بوده است. بعلاوه اين انديشمندان همه گرفتاری ها را برخلاف تحريف آقای زيبا کلام، فقط به حساب دين نگذاشتند، بلکه آنها در نوشته های خود مانند «مکتوبات» و «سه مکتوب» از استبداد حاکم و آخوند دغلکار و عقب ماندگی مردم نيز گفتند و برفقدان دانش متمايل به تمدن انگشت گذاشتند. اين روشنفکران شهامت داشتند و آزاد فکر بودند تا بگويند که حمله عربان بدبختی آور بود و علما و آخوندهای شيعه نيرنگ باز و فاسد مي باشند. در جامعه ای که اغلب برای نجات اسلام تجاوزگر و افسانه سازی شيعه سينه چاک مي دادند، اين آزاد انديشان گفتند که اسلام عربی است و به درد همان شبه جزيره آغازين مي خورد و شيعه جز تزوير چيز ديگری نيست.

پنجم، اينکه عربستان دوران پيدايش دين محمد از نظر اجتماعی و ساختار قدرت نسبت به ايران عقب مانده تر بود مورد تایيد همه تاريخ نويسان غير متعصب و واقع گرا مي باشد. تحليل تاريخ به اعتبار تحقيقات و شواهد و باعتبار ديدگاهی عينی و علمی و بدون دخل و تصرف، ضديت با هيچ قومی بحساب نمی آيد. کتاب «دوقرن سکوت» دکتر زرين کوب و نيز نظريات هگل فيلسوف آلمانی در باره امپراتوری پارس از جمله نوشته هایی است که بر تفاوت ميان دو جامعه و موقعيت تمدن ايران تاکيد مي ورزند. بهرحال تمدن ايرانی نسبت به آنچه قوای عرب در زمان تجاور اسلامی نمايندگی مي کردند، برجسته تر و باشکوه تر بود و معلوم نيست چرا آقای زيبا کلام از بيان اين امر ناخشنود هست و آگاهانه در مسائل مغلطه مي کند. مقابله با برتری طلبی نژادی نبايد بمعنای کوچک کردن و نفی يک ملت باشد. ايشان برای حمايت ايدئولوژيک از قوم عرب و قبيله قريش، به ملت ايران و تاريخ او پشت مي کند. اگر شاهان ساسانی و سران آيين زرتشتی فساد نمي کردند و دگرانديشان را سرکوب نمی کردند و برای بقای حکومتشان به اختلاف طبقاتی عميق دامن نمي زدند، سپاهيان و مردم ايران در مقابل اعراب و اسلام بهتر مقاومت مي کردند. کاهنان زرتشتی به جای تعديل فشار آيين شان، به سرکوب دگرانديشان پرداختند و وضع را بغرنج تر نمودند و مانی ها و مزدکيان و بابک خرمديني ها را با وحشيانه ترين حالت سرکوب کردند و همه اين عوامل به شکنندگی داخلی منجر گشت. عليرغم اين عوامل درونی شکست، بر واقعيت تجاوز و چپاول لشگر عرب نمي توان چشم پوشيد. عربها حمله کردند تا ثروت ها را بربايند و تجاوز کنند. انگيزه قوای اسلام محمدی غارت و تسلط بود و يک فرد واقعگرا و ميهن دوست نمي تواند اين تعرض دشمنانه را بپذيرد. ما ميدانيم هيچ جامعه ای دوست ندارد اساطير و نياکانش را نستاید، هرچند در هر تاريخی خوب و بد در کنارهم ايستاده اند. آگاهی به ناتوانی های تاريخی، مخالف مهرورزی نيست. هرچند ما بايد با تواضع باشيم و بياموزيم و از تجربه ها درس بگيريم، ولی تواضع بمعنای خودفراموشی نيست، بمعنای پذيرفتن اسارت روحی نيست. اسلام اسارت و تسليم ما را مي خواهد و آخونديسم هويت ايرانی ما را ميخواهد برباد دهد.

ششم، بله ما بايد به آينده بنگريم، ما بايد در خاورميانه به همکاری منطقه ای در زمينه علمی و تکنولوژيکی و زيست محيطی و اقتصادی و فرهنگی بپردازيم. ولی اين همکاری ها با مبارزه عليه تروريسم اسلامی و فناتيسم و استبداد از يکسو و از سوی ديگر پيکار برای دمکراسی و ساختار دولتی لائيک و صلح طلبی، پيوند مي خورد. در منطقه به لحاظ مداخله نيروهای هژمونی طلب خارجی و نيز تمامی مرتجعين اسلامی منطقه، امکان ها و فرصت های بي شماری از دست رفته است. عرب های مرتجع و اسلامگرايان حاکم بر ايران نابودکننده منابع و فرصت ها بوده اند. پروژه همکاری اروپا که آقای زيبا کلام از آن ياد مي کنند، برپايه خواست صلح طلبی و پيشرفت حقوق بشر و دمکراسی بجلو مي رود، اروپایيان ديگر نمی خواهند طرفدار جنگ باشند و رفاه و آسايش مردم مورد توجه آنهاست، اروپایيان نمی خواهند با پرچم دين کار کنند، آنها به فرهنگ دمکراتيک و لائيک و شعور غير مذهبی مردم تاکيد ميیورزند. بطور مسلم اروپا و دولت های آن دارای اهداف اقتصادی و خواهان تقويت قدرت رقابتی هستند زيرا در دنيای مسابقه اقتصادی قرار دارند و بطور مسلم نيروهای دمکرات و ضد فساد و مردم هوشيار به نارسایی ها آگاهند و آنها نبايد قدرت اغواگری و فريبنده مراکز قدرت را فراموش کنند. با توجه به آنچه بيان شد حکومت ايران و دولت های منطقه از اين منطق بدور هستند و بعلاوه زمينه فرهنگی و اجتماعی در کشورهای منطقه نيز بسيار عقب مانده و با سنت های کهنه دينی درگير است. اين عقب ماندگی ناشی از عوامل گوناگون است و بويژه عاملی چون حاکميت اسلام، ايدئولوژی دينی و بينش تمامی شخصيتها و احزابی که از اسلام تغذيه مي کنند. بنابراين برای راهگشایی همکاريها بايد اسلام را بدرون زندگی خصوصی سوق داد، زيرا جنگ مدام مذهبی شيعه و سنی و وجود حکومتهای دينی، نابودکننده هر تلاش جدی است.

هفتم، چرا افرادی مانند آقای زيبا کلام در پی تخطئه اين انتقاد از اسلام هستند؟ چه گلی پيامبر عرب بر سر تاريخ و هويت و زبان و ارزش های فرهنگی و روشنفکری ما زده است؟ اين همه امامزاده پرستی و آخوندگرائی و ستمگری دينی و خرافات فلج کننده که جامعه درگير آنست ناشی از اين ايدئولوژی مذهبی است که حاکمان را در منافع خود حمايت مي کند. حال چرا روشنفکرانی مانند آقای زيباکلام خود را فدای تارموی محمد ميکنند، مدافع اسلام اند و برای ادامه حيات آن همراه با قدرت حاکم به سرکوب ذهنی و ايدئولوژيک ديگران می پردازند؟ واقعيتی است که بخش مهمی از روشنفکران و قلم بدستان ايران دين خو هستند و خواسته يا ناخواسته برای ادامه يک ايدئولوژی دينی تحت عنوان «احترام به اعتقاد توده» بمبارزه عليه خردگرائی فلسفی و آزادمنشی در اجتماع دست زده وعليه رهائی روان آدمی تلاش مي کنند. عوامل سياهی جامعه متعدد هستند و تحليل جامعه دشوار و پيچيده مي باشد. اين مشکل برای شناخت انسان ها هم صادق است. آنها پيچيدگی های بسيار دارند و رازهای پنهانی بي شماری را در خود نگاهداری مي کنند. چگونه ذهنيت انسان روشنفکر عمل مي کند؟ چگونه شيفته دين غير خودی مي گردد يا بطور کلی در برابر پديده دين چگونه دستخوش از خودباختگی مي گردد؟ روانشناسی روشنفکر ايرانی چيست؟ سست فکری و عدم شجاعت و نيز تاريخ ژرف دين خویی اين افراد چه نقشی در شخصيت امروزی آنان دارد؟ روشنفکران دنيای عرب بشدت دين خو و اسلام سرشت هستند و نمی توانند بدون اسلام نفس بکشند، زيرا اسلام تنها مرجع اصلی تاريخی هستی شناسانه آنهاست. روان ما کاملن مانند روان آنان عمل نمي کند. از آنجا که با عرب ها تاريخ مشترکی نداريم، روشنفکران ايرانی که اين مرز را مي شکنند و خود را رها مي سازند بمراتب بسيار فراوانند. ولی بهرحال بخش مهمی از جامعه روشنفکری ايران ترس دارد و در بند پنهان و آشکار دين يا اسطورهای دينی ميباشد. نخبگان چپ و دمکرات و جمهوريخواه و ملی گرا واصلاح طلب بي شماری هستند که فرصت طلب و محافظه کار و کمک رسان قدرت مذهب در جامعه هستند. بسياری از روشنفکران ايران در نوعی سرسپردگی ذهنی نسبت به مذهب اسلام قرار گرفته اند و در اين زمينه فاقد جسارت انتقادی بوده و از شعور فرهنگی آزادمنشانه برخوردار نيستند.
——————
* واژه افزوده شده{انسان} در متن اصلی نیست.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s