نظریه ای نوین درباره اینکه ما در گذشته ی یک جهان موازی زندگی می کنیم. نوشته لی بیلینگز

New Theory Suggests That We Live In The Past Of A Parallel Universe; Lee Billings, Scientific American; Jan. 7, 2015 Read more: http://www.scientificamerican.com/article/2-futures-can-explain-time-s-mysterious-past/#ixzz3QC9TvJXK http://www.businessinsider.com/new-parallel-universe-theory-2015-1 فیزیکدانان با زمان مشکل دارند. چه […]

Read Article →

اگر زمین نابود شود آیا با سفر بین ستاره ای نجات می یابیم؟

If Earth Falls, Will Interstellar Space Travel Be Our Salvation? January 27, 2015 by Fredrick Jenet http://www.iflscience.com/space/if-earth-falls-will-interstellar-space-travel-be-our-salvation آیاروزی می رسد که سفر فضایی این چنین بنظر رسد؟ برخی از کارشناسان […]

Read Article →