ایزدان مصری

Aker اکر (Aker): ایزد دو شیراکر، دو شیر، نگاهبان طلوع و غروب خورشید است.میان شیرها نماد اکهت است که بیانگرِ افقی است که طلوع و غروب خورشید آنجا روی می دهد.

Amun امون(Amun): ایزد پنهانamun1در ابتدا ایزد هوا و باد بود و بعدها ایزد باروری/ آفریننده ی همه ی چیزها. در زمان پادشاهی جدید او «شاه ایزدان» شد. می گویند قادر است که به هر شکلی که بخواهد دربیاید. از هژدهمین سلسله ی سلطنتی او یک فرد مقدس ملی شد. با ابزار سیاسی توانست سایر ایزدان کم اهمیت تر را در خود تحلیل بَرد. نماد تو مردی ریشو است که کلاهی با دو پَر بسر دارد. در آغاز جهان خود را آفریده است. مصریان کهن معتقد بودند که او پدر فیزیکی تمام فرعون ها است. نام های دیگر او عبارت است از امون(Amon)، امِن(Amen)، امِن رع(Amen Ra)، امون رع(Amon Re)

ammutاموت(Ammut) بلعنده. در کیش کهن اهریمن بانو است. در کتاب مردگان از او نام می برند. نقش مهمی در تالار ماعت بازی می کند.
ایزد اموت را در زمان داروی مردگان می یابیم، هنگامی که قلبش در برابر پرِ ماعت وزن می شود. این اموت است که روح کسانی را می بلعد که قلب شان سنگین تر از پرِ ماعت باشد. این یک چشم انداز ترسناک برای مصریان کهن بوده است چون به معنای پایان زندگی آنها تلقی می شده است چون بدین ترتیب آنها هرگز اوریزیس را نمی دیده اند و برای ابد در کشتزارهای بهشتی زندگی نمی کرده اند.

anubis1انوبیس (Anubis): شغال
ویژگی ها: نگاهبان نکروپلیس(Necropolis:گورستان). او مردگان را راهنمایی می کرد تا در تاریکی راه خود را بسوی دنیای زیرین پیدا کنند. این اعتقاد بود که بعنوان یک حامی جادو، می تواند سرنوشت هر کسی را پیش بینی کند، ر این نقش او اعلام کننده ی مرگ بود.
انوبیس حامی مومیایی کردن بود. همچنین او نگاهبان سمومو و داروها بود. او مرهم ها و گیاهان دارویی کمیاب تهیه می کرد تا به ایزیس و نِفتیس(Nephthys) در مومیایی کردن اوزیریس کمک کند. سپس انوبیس مراسم دفن اوزیریس را انجام دادکه الگوی همه ی مراسم های دفن بعد از خود بود. هنگامی که او مومیایی را برا گذاردن در مزار گرفت، او مراسم «گشودن دهان» را انجام داد. در «تالار ماعت»، انوبیس به نفع مردگان ظاهر می شود. این انوبیس بود که در زمان وزن کردن قلب یک فرد درگذشته در برابر پرِ ماعت، میله ی ترازوی بزرگ را می دید که در وضعیت مناسب باشد. ایزد دانایی، ثموث(Thoth) نتایج را ثبت می کرد. همچنین این انوبیس بود که از فرد درگذشته را در برابر اموتِ «بلعنده» محافظت می کرد.
نماد: مردی با سر شغال. یک سگ یا شغال.
ارتباطات: پسر نِفتیس و اوزیریس، برخی نیز معتقدند که ا پسر سث بوده است که بعدها به فرزندخواندگی ایزیس درآمد.

Geb گب(Geb): قدقدکننده
ویژگی ها: تصور می شد که گب نماینده ی زمین باشد، اغلب خمیده زیر ایزدبانوی آسمان نوت مشاهده می شود. گب «قدقدکننده ی بزرگ» نامیده می شد. در این شکل بود که گفته می شد او تخمی گذاشته که از زیر آن خورشید برآمده است. این اعتقاد بود که او سومین پادشاه مقدس زمین بوده است. تخت پادشاهی مصر که به افتخار پادشاهی بزرگ او، بعنوان « تخت پادشاهی گب» نامیده می شد.
نماد: بعنوان ایزدی با پوشش گیاهی، او با وصله های سبز یا گیاهانی بر بدنش نشان داده می شده است. بعنوان زمین، اغلب دراز کشیده در زیر نت مشاهده می شودکه بر یک بازو تکیه داد است و یک زانویش بسمت آسمان خم شده، این بیانگر کوهستان ها و دره های زمین است. او اغلب با غازی بر سرش یا بصورت یک غاز تصویر می شود.
ارتباطات: پسر شو و نفنوت، برادر دوقلوی نوت، شوهر نوت، پدر اوزیریس و ایزیس، سث، نِفثیس.

hapiهپی(Hapi): پدر ایزدان
ویژگی ها: هپی برای هر کسی که در دره ی نیل زندگی می کرد ایزد بسیار مهمی بوده است. او ایزد نیل، بویژه سیلاب بود، پیروانش او را حتی بیش از رع پرستش می کردند. به هر حال، مصریان بدون خورشید در تاریکی زندگی می کردنداما بدون نیل نابود می شدند. این اعتقاد بود که منبع هپی، دو گرداب در غارهای جزیره ی پیلسان( Elephantine) بوده است. تصور می شد در سفرش از دنیای زیرین، از آسمان ها و سپس از مصر جریان می یابد. او مسوول آبیاری مرغزارها و آوردن شبنم بود. اما مهم تر از همه او سیلاب بارورکننده را می آورد. او غذا و آب را برای خوراک و پیشکش کردن به ایزدان می آورد. بعنوان ایزد باروری با اوزیریس مرتبط بود.
نماد: مردی ریشو به رنگ آبی یا سبز ، با سینه های زنانه، که نشانگر قدرت های تغذیه ای او بود. بعنوان ایزد نیل شمالی او گیاهان پاپیروس بر سر دارد و بعنوان ایزد نیل جنوبی گیاهان نیلوفر آبی بر سر دارد.اغلب در حالت پیشکش کرن غذا یا دادن ساغرهایی از آب از یک کوزه دیده می شود. برخی اوقات او دو گیاه و دو کوزه پیشکش می کند که بیانگر نیل بالایی و نیل پایینی است.
ارتباطات: شوهر نِخبِت

horus13حورس(Horus): او که در بالا قرار دارد.horus12
مرکز کیش:سرتاسر مصر
ویژگی ها: نام حورس از واژه ی مصری هور می آید که به «چهره» ترجمه می شود. ما او را در حال پرستش مخنتی ایری(Mekhenti-irry) می یابیم که ترجمه می شود « او که روی پیشانی خود، دو چشم دارد»، خورشدی و ماه بیانگر چشمان او هستند. شب ها، هنگامی که ماه نیست ما او را در حال پرستش مخنتی ان-ایرتی(Mekhenti-en-irty) می یابیم، « او که روی پیشانی خود چشمی ندارد» در این شکل او ایزد نابینایان تصور می شد.
پیروان حورس پیش از تشکیل دودمان های سلطنتی به مصر یورش بردند، در این زمان این ایزد بعنوان جنگ سالاری پیروز مورد ستایش بود. او بخشی از دین رسمی بود و با ایزد خورشید، رع، مرتبط بود. حورس آنقدر در دین رسمی مهم بود که فرعون ها را تجسم انسانی او تصور می کردند و حتی آنان نام حورس را برخورد می گذاشتند.
در باورهای دینی محبوب تر کیش اوزیریس، او پسر اوزیریس و ایزیس بود. خونخواهِ قتل پدرش و الگوی یک پسر وظیفه شناس. ددر این داستان ها بود که او را در حال جنگ با عمویش سث می بینیم.
نماد: شما نمادهای متفاوتی از حورس می بینید که متناسب با نام های مختلفی که در زیر فهرست شده است، با وجود این رایج ترین آن ها یک شاهین یا یک مرد با سر شاهین است.
نام های دیگر:
هارو اریس(Haroeris) (حورس بزرگ) شکل ابتدایی حورس. او ایزد نور بود. چشمان او نماد خورشید و ماه بود. او همچنین برارد ازیریس و ایزیس بود. برخی اوقات پسر آنها یا شوهر هاثور بود.
حورس یهاودتی(Horus Behudety ) به شکل حورس ادفو(Edfu) بود، او بیانگر خورشید نیمروز بود. این حورس در دلتای غربی پرستش می شد و بعدها این کیش در جنوب مصر علیا نیز گسترش یافت، مرکز کیش در ادفو تاسیس شد. حورس ادفو در نبرد بزرگی علیه سث و ارتشی از خیانت کاران می جنگد. او بصورت یک قرص خورشیدی بالدار یا یک شاهین با سر شیر به تصویر کشیده می شد.
رع-هَرَختِه(Ra-Harakhte): (حورسِ دو افق) این حورس با رع و سفر روزانه ی خورشید از افقی تا افق دیگر شناخته می شد. این دو ایزد با یکدیگر ترکیب و رع-هرخته می شدند. او بصورت یک شاهین یا مردی با سر شاهین که قرص خورشیدی و تاج دو گانه یا ( uraeus)مارهای کبرای ایستاده بر دم خود و تاج اتف(atef ) تصویر می شد.
هر مخت(Harmakhet)(حورس در افق) در این شکل، او بیانگر خورشید در حال طلوع و مرتبط با خپری بود. همچنین او نگاهدارنده ی عقل و خرد تصور می شد. برخی اوقات بصورت مردی با سر شاهین یا یک شاهین با سر شیر تصویر می شد. اما شناخته شده ترین شکل او ، یک ابوالهول(موجود افسانه ای با بدن شیر و سر و سینه ی زن) یا یک ابوالهول با سر ی شاخ دار بود.
هرسه سیس(Harsiesis)(حورس پسر ایزیس) این حورس پسر ایزیس و اوزیریس بود. نطفه ی او بشکلی جادویی بعد از مرگ اوزیریس بسته شد و توسط ایزیس روی یک جزیره ی شناور در باتلاق های بوتو(Buto) بار آورده شد. این کودک ضعیف بود و در خطر دائمی توطئه ی دایی بدکارش سث، که مارهای بزرگ و هیولاها را برای حمله به او می فرستاد. اما مادرش، ایزیس در هنرهای جادویی ماهر بود و با بکارگیری طلسمی در برابر موجوداتی که با دهانشان گاز می گرفتند و با دم شان نیش می زدند از او محافظت می کرد و حورس زنده ماند و بزرگ شد.
هرپوکریتز(Harpokrates)(حورسِ نوزاد)بعنوان یک کودک، او بیانگر خورشید تازه متولد شده بود و اغلب در حال شیرخوردن از ایزیس تصویر می شد. معمولا او بصورت یک کودک نشسته، که انگشتش را می مکد و سرش بغیر از حلقه های مو در دوسوی گوشهایش تراشیده شده(حلقه های موی جوان) تصویر می شد. حتی بعنوان یک کودک، او تاج سلطنتی به سر داشت همراه با( uraeus) مارهای کبرای ایستاده بر دم.
هرندوتز(Harendotes )(حورس کین خواه پدرش)
هر-په-نب-تویی(Har-pa-Neb-Taui) (حورس ایزد دو سرزمین)

khepri11 خپری( (Khepri): او که به وجود آمد
مرکز کیش:هلیوپلیس
ویژگی ها: یک ایزد خورشید که با برآمدنِ خورشید مرتبط است. بدلیل ارتباطش با برآمدن خورشید، تصور می شد که یکی از ایزدانِ افریدگار است. این خپری بود که خورشید را در طول اسمان می راند به همان روشی که یک سوسک سرگین غلتان، توپی از سرگین را روی زمین می غلتاند.
نماد:مردی با سری از سوسک سرگین غلتان یا سوسک سرگین غلتان
ارتباطات: خودش را آفریده است.

Atenاتن(Aten): فرمانروای همهaten2

مرکز کیش:در تل الامرنا(Tell el-Amarna ) در شهر اخِـنَـتِـن(Akhetaten) (افقِ آتن)
ویژگی ها:اتن اهمیت خود را در دوره ی اخنتن(Akhenaten) بدست آورد. بنظر می رسد این شاه بدعت گذار کوشش کرد که مردم مصر را تحتِ یک ایزد یکتا متحد سازد. او کیش های سنتی مصر را برانداخت و اتن را جایگزین آنها ساخت. شوربختانه برای اخنتن، مصری ها دوست نداشتند به این شکل متحد شوند. شاه اتن را بعنوان نیروی آفریننده در جهان و تنها ایزد سزاوارِ پرستش تصور می کرد.
نماد:سنگ نبشته ها اظهار می دارند که این ایزد هیچ تصویر فیزیکی نداشته بلکه بصورت یک قرص خورشیدی نمایش داده می شده که از آن پرتوهای متعددی بسوی پایین می تابد که در دست های انسانی پایان می گیرد. برخی اوقات انخ(ankhs) هایی را نگاهداشته که نماد زندگی ابدی است.

Khnumخنوم(Khnum): فرمانروای آب های سرد
مرکز کیش:فیلئه(Philae)، الفانتین(Elephantine) و ازنا(Esna)
ویژگی ها: یک ایزد بسیار کهن. بعنوان ایزد آب او در ارتباط نزدیک با سیل های سالانه ی نیل بوده است. نامش به معنای افریدن است. او آفریدگار همه ی چیزهایی بوده که هست و همه ی چیزهایی است که باید باشند.او ایزدان را آفرید و روی یک چرخ کوزه گری نوع انسان را شکل داد.
نماد: مردی با سری شاخ دار
ارتباطات:خودش را آفریده است.

minمین(Min): سالار آسمان
مرکز کیش: پنو پلیس(Panopolis) و کوپتوس(Koptos)ویژگی ها:در ابتدا مین یک ایزد آسمان و نمادش یک آذرخش بود. بعد در اواسط پادشاهی او صورت ایزد-شاهین هارو اریس(Haroeris حورس بزرگ) شناخته می شد. بیش از همه، مین بعنوان یک ایزد باروری ، یک بخشنده ی نیروهای جنسی توسط مردان مورد پرستش بود. همچنین او بعنوان ایزد باران تصور می شد که باروری طبیعت، به ویژه رشد دانه ها را افزایش می دهد.
در زمان جشنواره های مین که در ابتدای فصل کشت برگزار می شد فرعون ها تحت نظارت مین، بصورت تشریفاتی زمین را بیل زده و آبیاری می کردند. بهمین گونه در جشنواره مین که ابتدای فصل درو برگزار می شد فرعون بشکلی تشریفاتی محصول را درو می کرد.
علیرغم ارتباط مین با باروری، او بعنوان ایزد صحرای شرقی نیز معروف بود. در این نقش، مین محافظ مسیرهای کاروان از مرکز کیش خود کوپتوس تا دریای سرخ بود. بعنوان ایزد سرزمین های بیگانه محافظ کوچ نشینان و شکارچیان بود.
نماد: مین بصورت یک مرد ریشدار با اندام جنسی قائم با پاهایی نزدیک بهم به تصویر کشیده می شد. او دو پر بلند را بر سر دارد، همان آرایش مویی که در آمون می بینیم. بازویش را بالا برده و یک شلاق یا یک آذرخش را نگاه داشته است. در پادشاهی جدید او بصورت یک گاو نر سفید تصویرمی شد.
ارتباطات:پسر رع یا پسر شو.

osiris1اوزیریس(Osiris): شاه مردگانosiris12

مرکز کیش:بوزیریس(Busiris)، بعدها در ابی دوس(Abydos)
ویژگی ها: ایزد بزرگ و داور مردگان. نماد رستاخیز و زندگی ابدی. تامین کننده ی باروری و شکوفایی برای زندگان.
نماد: یک مرد ریش دار که پوشش سفید مومیایی ها را بر تن دارد. تاج اتف را بر سر دارد و نماد قدرت عالی، خرمن کوب و عصای سرکج، را در دستانش نگاه داشته است. پوستش سبز است که بیانگر نشو و نمای گیاهی است یا سرخ که نماد زمین است.
ارتباطات: پسر گب و نوت. برادر ایزیس و نِفتیس و سث و در برخی استوره ها او برادر حورس است. شوهر ایزیس و پدر حورس. پدر انوبیس توسط نفتیس.

ptahپته(Ptah): گشاینده
مرکز کیش: ممفیس
ویژگی ها: پته بیانگر خورشید در زمانی است که شروافق می کند و یا در سمت راست پس از برآمدن است. در ابتدا در دومین سلسله، او بعنوان ایزد آفریدگار تصور می شد. حامی معماران، هنرمندان و مجسمه سازان. این پته بود که قایق ها برای ارواح مردگان می ساخت تا در زندگی پس از مرگ مورد استفاده قرار گیرد. در کتاب مردگان می آموزیم که او یک استاد معمار و مسوول ساخت چارچوب جهان بوده است. گفته می شد که پته بشقاب فلزی بزرگی را آفریده که کف بهشت و سقف آسمان بوده است. همچنین او تکیه گاه هایی را ساخت که آسمان را نگاه می داشتند. برخی افسانه های آفرینش می گویند که با نام بردن از همه ی چیزها، او سبب به وجود آمدن آنها شد.
نماد: مردی که بصورت مومیایی پشوانده شده با سر و ریشی تراشیده شده. از پشت گردن او منات، نماد خوشبختی آویزان است. چوب بلندی در دست دارد که ترکیبی از سه نماد است یک انخ(ankh)، یک جد(djed) و یک عصای سلطنتی. این چوب بلند نماد زندگی، ثبات و پایداری و درازی عمر است.
ارتباطات: شوهر سخمت، پدر نفر-تم

ra1رع(Ra): پدر ایزدانra11

strong>مرکز کیش:هلیوپلیس و سرتاسر مصر
ویژگی ها:از ابتدا رع یک ایزد خورشید بود. او بسیاری از ویژگی ها و حتی نام های ایزادان را ، بهمان ترتیب که استوره های مصری دگرگون می شد، بخود گرفت. مثال خوبی از این ایزد رع و امون است که در امون-رع ادغام شد و یا رع و حورس که در ترکیب به رع-هَـرَخته تبدیل شد. از آنجا که رع ایزد روزگار باستان بود داستان هایی که در ارتباط با اوست بیش از آن است که بیان شود. از آن میانف استوره ی رع و هاثور جالب استو.
یک استوره بیان می دارد که هر روز رع متولد شده و سفرش را در آسمان آغاز می کند. تصور می شد که رع در یک قایق منجت(Manjet) سفر می کند، یا یک «کرجی با قدمت میلیون ها سال». تعداد زیادی از ایزدان در این سفرهای روزانه همراه او هستند. قایق منجت از میان دوازده استان می گذرد که نماد دوازده ساعت نور روز است. در پایان هر روز تصور می شد که رع می میرد و سفر دریایی شبانه ی خود را آغاز می کند. برای این سفر، او اوف(Auf) نامیده می شد که بمعنای «جسد» است. قایقی که رع در آن به سفر دریایی در طول دوازده ساعت تاریکی شب می رود که مِسخِت(Mesektet) نامیده می شود.
raboat
سفر در این قایق ها همیشه بدون اشکال نیست. در حین روز رع باید دشمن اصلی خود، یک ابلیس یا ماری بنام اپـِپ(Apep) را شکست دهد. نبرد بزرگی بین رع و اپپ در می گیرد و رع معمولا پیروز می شود.، با وجود این در روزهای توفانی یا در حین یک خسوف یا کسوف مصریان باور داشتند که اپپ پیروز شده و خرشید را بلعیده است.
از آنجا که هیچ بادی در دنیای زیرین نمی وزد، اوف(رع) باید بر ارواح و اهریمن های گوناگونی که رفتاری غیردوستانه دارند برای یدک کشیدن کرجی خود در طول رود دنیای زیرین متکی باشد.کار اصلی اوف در دنیای زیرین بردن نور برای ارواحی است که در تاریکی و تنهایی گیر افتاده اند. دنیای زیرین در استوره های خورشیدی اولیه مکانی بسیار متفاوت از دشت های آرامش و آشتی بود که ما در دوره های بعدی در کیش اوزیریس می یابیم.
نماد:اغلب رع بصورت یک قوش یا بعنوان یک مرد با سر قوش یا بک قرص خورشیدی که مارهای کبرا دور آن حلقه زده اند روی سرش به تصویر کشیده شده است. رع اغلب تاج دو گانه ی مصر بالایی و مصر پایینی را بر سر دارد.
ارتباطات:پدر نخستین زوج یزدانی، شو و تفوت. پدربزرگ گب و نوت، که فرزندانشان اوزیریس و ایزیس ، سث و نفتیس بودند.

sethسث(Seth): فرمانروای مصر بالایی

مرکز کیش:اُمبوس(Ombos)
ویژگی ها: در ابتدای تاریخ مصر، سث بعنوان ایزد باد و توفان مورد احترام بود. او حتی بعنوان ایزد مصر بالایی معروف شود. حورس ایزد مصر پایینی بود. این سث بود که در برابر کرجی خورشیدی ایستاد تا از رع ایزد خورشید در برابر خطرناک ترین دشمنش، ابلیس اپپ دفاع کند. در این زمان، بنظر می رسید که او هیچ ناسازگاری با کیس اوزیریس و ایزیس ندارد. در واقع، او بخشی از همان خانواده ی ایزدان بود و با خواهر دوقلویش نفتیس ازدواج کرد.
با این همه، بنظر می رسد که پیروان سث باید در برابر پیروان حورس و نخستین سلسله ی فرعون ها، مِـنِـس(Menes) ، هنگامی که می خواست مصر بالایی و پایینی را متحد سازد، مقاومت کرده باشند. بنظر می رسد که این کشاکش برای کنترل مصر، در استوره بازتاب داشته است. در این مقطع، سث بعنوان چالشگری در برابر اقتدار برادرش، اوزیریس،تصویر می شد. کیش اوزیریس از این فرصت استفاده کرد تا پیروان سث را بی اعتبار سازد؛ در آن زمان او بعنوان برادر شرور اوزیریس تصور می شد. و این داستان گفته یم شد که سث از بدو تولد شرور بود زیرا خود را از زهدان مادر با پاره کردن پهلویش جدا کرده است. در استوره ی اوزیریس، این سث بود که او زیریس را فریب داده به قتل رسانید. همچنین او دشمن حورس بود. در سلسله ی بیست و ششم، سث تجسمی از شر بود. او با چشمان و موهایی سرخ ه تصویر کشیده می شد. مصریان کهن معتقد بودند که سرخ رنگ شر است.
نماد: مردی با سر یک جانور ناشناخته. برخی اوقات او شکل یک تمساح را بخود می گیرد. او بصورت یک اسب آبی یا یک خوک سیاه در نبردش با حورس نمایش داده شده است.
ارتباطات: پسر گب و نوت. برادر ایزیس ، نفتیس و اوزیریس. شوهر نفتیس یا برخی اوقات شوهر تائورت.

sobek1سوبک: او که سبب باروری است
مرکز کیش:کروکودیلوپلیس (Crocodilopolis) در فیوم(Faiyum، بعد از دوازدهمین سلسله او در مراکز کیش در کم امبو تبس(Kom Ombo) و در دریاجه ی موئریس(Moeris) مورد پرستش بود.
ویژگی ها: بدلیل درنده خوییش مورد احترام و موجب ترس بود. برخی اوقات که سث شکل تمساح را می گرفت سوبک همراه با سث شناخته می شد. گفته می شود که در استوره ی اوزیریس، حورس شکل یک تمساح را می گیرد تا بتواند بخش هایی از بدنِ اوزیریس را که توسط سث در نیل انداخته شده بازیابی کند.
نماد: یک تمساح، یک تمساح مومیایی شده یا یک مرد با سر تمساح. برخی اوقات شاخ هایی نظیر شاخ خای امون-رع را بر سر و یک قرص خورشیدی دارد.
ارتباطات:پسر نیث(Neith) از سَـیس(Sais)

thoth3ثوث(Thoth): اندازه گیر بزرگ Thoth
مرکز کیش: اشمونن(Eshmunen ) یا هرموپلیس( Hermopolis)
ویژگی ها:ثوث یک ایزد ماه بود که نقشی مهم در استوره ی اوزیریس و داوری مردگان در تالاز ماعت بازی می کرد. گفته می شد که ثوث در دانش و سخنرانی یزدانی بسیار قدرتمند بوده است. باداع کنندهی زبان محاوره ای و نوشته ها بود. بعنوان ایزد کتاب ها او کاتب ایزدان و حامی کاتبان بود. ابداع ستاره شناسی، هندسه و پزشکی به او نسبت داده شده است. ثوث اندازه گیرنده ی زمین و شمارنده ی ستارگان ، نگاهدارنده و ثبت کننده ی تمامی دانش بود. این ثوث بود که تصور می شد متون دینی مهمی نظیر کتاب مردگان را نوشته است. در این متن، او در تالار ماعت بعنوان نویسنده ای که ظاهر می شود که یک نی برای نگارش و یک لوحه برای ثبت نتایج توزین قلب درگذشته در برابر پرِ ماعت در دست دارد.
نماد: مردی باسر یک لک لک گرمسیری. لک لک گرمسیری یا یک بوزینه. یک سگ با چهره ی بوزینه. او اغلب یک قرص ماه یا یک هلال بر سر یا تاج اتف بر سر دیده می شود.
ارتباطات: در ابتدای زمان خودش، نطفه ی خود را می بندد. شوهر ماعت. برادر و برخی اوقات شوهر سِـشت.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s