سلطنت شکل دیگری از دین است و باید با آن مخالفت کرد.

Royalty Is Another Facetش Of Religion And Should Be Opposed http://www.atheistrepublic.com/blog/deandrasek/royalty-another-facet-religion-and-should-be-opposed موضوعی که هرگز درک نکرده ام این است که چگونه برخی خداناباوران نگرانِ طالع شان هستند. همین موضوع درباره […]

Read Article →

دموکراسی لاییک ایران

تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221789%22 دموکراسی بیشترین سنجیدگی را از بیشترین تعداد مردم چشم دارد. هیچ نظام سیاسی دیگری به اندازه ی نظام سیاسی دموکراسی لیبرال به قابلیت عامه ی مردم […]

Read Article →

داستان شب: «تمدن کفترها»

برگه سازمان حمایت از همه چیزفیسبوک شصت میلیون سال قبل، گروه‌های مختلفی از جانداران می‌زیستند. برخی روی زمین می‌خزیدند، برخی راه می‌رفتند و گروه دیگری هم وجود داشتند که قادر […]

Read Article →

فراخوان «کمیتۀ موقت هماهنگی»کاربران معترض برای پاسخگویی در کف خیابان های «بالاترین»

http://www.pageorama.com/?p=کمیته-موقت-هماهنگی-بیانیه-دوم </a بالاترین؛ بیانیۀ دوم کمیتۀ موقت هماهنگی کاربران محترم بالاترین، هم میهنان گرامی حدود سه هفته از آغاز اعتراضاتِ گروهیِ کاربران بالاترین می گذرد. شاید چیزی نزدیک به دو […]

Read Article →

یافته های یک پژوهش: آزاردهنده های اینترنتی واقعا شکست خوردگان هستند.

Study Finds That Online Harassers Really Are Losers July 22, 2015 | by Stephen Luntz http://www.iflscience.com/brain/online-harassers-really-are-losers {پرخاشگری مردان به زنان با عملکرد ضعیف خودشان همبستگی دارد.} برخی اوقات دانش چیزهای […]

Read Article →