ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩ!

از برگه Farid Irani در فیسبوک‎‏
13179068_1533313383643040_6383982402442517921_n
ﺍﺯ ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻔﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯿﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﻣﻌﺠﺰﻩ می ﺸﻮﺩ.
ﺍﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ «ﺷﻔﺎ » ﻣﻨﮑﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﻭ ﺗﺒﺪﻝ ﻋﺼﺎﯼ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺭ ﻭ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻭﺣﯽ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺯﺥ ﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:«ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪﺍ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ، ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ …»- ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻔﺎ

ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭ ﮐﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ .
ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪﺑﺎﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 555 ﻫﺠﺮﯼ ﮐﺘﺎب هاﯾﺶ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ.
ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﻔﺎ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺭﺍ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ .

ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺵ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻭ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﺧﻠﻖ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﯾﺪﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺑﻦ ﻏﯿﻼﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﻗﺮﻥ ﺷﺶ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺍﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﺒﯿﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺭﺍ. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻓﮑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؟
ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺭﺑﻠﯽ ﻣﺤﺪﺙ ﻭﺣﮑﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻔﺎﯼ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻧﺪ ….

«ابو علی الحسین بن سینا» (۱۰۳۷-۹۸۰ هجری قمری)

از فلاسفه و پزشکان شهیر نیز مانند (( الکندی)) از مدافعان برتری اصلی خردگرایی) بر الهامات پوچ متافیزیکی، معتقد به تفسیر اصول مذهبی بر پایه علم و مخالف معاد جسمانی بود.
در بحثی که در این باره با ارتشیان به عمل آورد، آنها تقاضای اعدام او را کردند و سربازان برای دستگیری او به خانه اش حمله بردند .
«ابن سینا» فرار اختیار کرد و در خانه یکی از دوستانش بهتام « أبو سعید دفدک» پنهان شد و در آنجا به نوشتن شاهکار خود، کتاب القانون پرداخت.
ولی، سربازان خانه اش را غارت و از امیر درخواست کردند، سرش از بدن جدا شود.
«ابن سینا» چندین مرتبه مورد حمله مذهبیون قرار گرفت و کتابخانه اش بوسیله آنها غارت شد.
دوستانش به وی پیشنهاد کردند که او در عقاید و افکارش جانب اعتدال را رعایت کند.
«ابن سینا» پاسخ داد: «من یک زندگی کوتاه، ولی پر پهنا را به یک زندگی پر طول، اما باریک برتری می دهم.»
«ابن سینا» بدون اینکه از مخالفت و خشم علمای اسلامی ترسی به خود راه دهد، شجاعانه تا پایان عمر کوشش کرد، تعصبات خرافاتی مذهبی را با علم و منطق تعدیل نماید .

منابع:
انوشه، حسن (به سرپرستی). دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای میانه. چاپ اول (ویراست دوم). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰. ISBN ISBN 964-422-417-5 (جلد اول).

بیهقی، پورفندق، (به عربی: تتمه صوان الحکمه)، بخش زندگی‌نامه خودنوشت و اضافات ابوعبید جوزجانی
ستایشگر، مهدی. نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد سوّم. چاپ اوّل. تهران: اطلاعات، ۱۳۷۶. ISBN 964-423-377-8(جلد ۳).

مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران
آموزش و دانش در ایران
ابن سینا، بیژن آرقند

1 پاسخ به “ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩ!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s