ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩ!

از برگه Farid Irani در فیسبوک‎‏
13179068_1533313383643040_6383982402442517921_n
ﺍﺯ ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻔﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯿﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﻣﻌﺠﺰﻩ می ﺸﻮﺩ.
ﺍﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ «ﺷﻔﺎ » ﻣﻨﮑﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﻭ ﺗﺒﺪﻝ ﻋﺼﺎﯼ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺭ ﻭ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻭﺣﯽ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺯﺥ ﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:«ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪﺍ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ، ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ …»- ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻔﺎ

ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭ ﮐﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ .
ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪﺑﺎﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 555 ﻫﺠﺮﯼ ﮐﺘﺎب هاﯾﺶ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ.
ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﻔﺎ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺭﺍ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ .

ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺵ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻭ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﺧﻠﻖ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﯾﺪﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺑﻦ ﻏﯿﻼﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﻗﺮﻥ ﺷﺶ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺍﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﺒﯿﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺭﺍ. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻓﮑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؟
ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺭﺑﻠﯽ ﻣﺤﺪﺙ ﻭﺣﮑﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻔﺎﯼ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻧﺪ ….

«ابو علی الحسین بن سینا» (۱۰۳۷-۹۸۰ هجری قمری)

از فلاسفه و پزشکان شهیر نیز مانند (( الکندی)) از مدافعان برتری اصلی خردگرایی) بر الهامات پوچ متافیزیکی، معتقد به تفسیر اصول مذهبی بر پایه علم و مخالف معاد جسمانی بود.
در بحثی که در این باره با ارتشیان به عمل آورد، آنها تقاضای اعدام او را کردند و سربازان برای دستگیری او به خانه اش حمله بردند .
«ابن سینا» فرار اختیار کرد و در خانه یکی از دوستانش بهتام « أبو سعید دفدک» پنهان شد و در آنجا به نوشتن شاهکار خود، کتاب القانون پرداخت.
ولی، سربازان خانه اش را غارت و از امیر درخواست کردند، سرش از بدن جدا شود.
«ابن سینا» چندین مرتبه مورد حمله مذهبیون قرار گرفت و کتابخانه اش بوسیله آنها غارت شد.
دوستانش به وی پیشنهاد کردند که او در عقاید و افکارش جانب اعتدال را رعایت کند.
«ابن سینا» پاسخ داد: «من یک زندگی کوتاه، ولی پر پهنا را به یک زندگی پر طول، اما باریک برتری می دهم.»
«ابن سینا» بدون اینکه از مخالفت و خشم علمای اسلامی ترسی به خود راه دهد، شجاعانه تا پایان عمر کوشش کرد، تعصبات خرافاتی مذهبی را با علم و منطق تعدیل نماید .

منابع:
انوشه، حسن (به سرپرستی). دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای میانه. چاپ اول (ویراست دوم). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰. ISBN ISBN 964-422-417-5 (جلد اول).

بیهقی، پورفندق، (به عربی: تتمه صوان الحکمه)، بخش زندگی‌نامه خودنوشت و اضافات ابوعبید جوزجانی
ستایشگر، مهدی. نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد سوّم. چاپ اوّل. تهران: اطلاعات، ۱۳۷۶. ISBN 964-423-377-8(جلد ۳).

مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران
آموزش و دانش در ایران
ابن سینا، بیژن آرقند

1 پاسخ به “ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩ!

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s