بدون تغییر ساختاری امکان تغییر فرهنگی نیست -م. روشنی (سیروس)

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222710%22

ساختار
بعضی از جامعه شناسان که تیتر دکتر ی را نیز با خود یدک می کشند مخالف سر سخت تغییر ساختار رژیم در ایرانند .. اینا ن مدعیند : تا زمانیکه درد بی فرهنگی و کم بود دانش سیاسی در جامعه حکم فرماست تغیر رژیم هیچگونه نتیجه و حاصلی به بار نخواهد آورد جهل و خرافات ، فلاکت و فساد و دیکتاتوری همواره با هر رژیم و ساختار دیگر همسفر خواهد بود تغییر ساختار فقط بی ثباتی دولت وسر گردانی ملت را همراه خواهد داشت باید ابتدا سطح رشد سیاسی جامعه را بالا برد سپس فکر آزادی و دمکراتی کرد . برای اثبات ادعای خود بی نتجه ماندن انقلاب مشروطه و حکومت دکتر محمد مصدق را مثال می آورند . اینان مرتب اصرار بر آن دارند که باید نخست درد بی فرهنگی و بیماری سیاسی را شفا داد سپس در باره ی تغیر رژیم شروع به بحث و گفتگو نمود ولی این آقایان جامعه شناس نسخه ای برای شفای درد پائین بودن سطح فرهنگ و بالا بردن شعور سیاسی جامعه ارائه نمی دهند فقط با جملات قشنگ و تئوری های عریض و طویل و انتشار کتاب از معتقدات خود که مغلطه ای بیش نیست و کار بردی ندارد دفاع می کنند اینان راهی نشان نمی دهند و نمی گویند: در کشوری که سودا گران سر نوشت کوچکترین حرکت روشنگری را با زندان و شکنجه جواب میدهند به چه طریق می خواهند رشد سیاسی و فرهنگ اجتماعی را بالا ببرند فرهنگ یعنی آموزش و پرورش افکار جامعه سفت و سخت در دست رژیمیست که هر نوع عقیده ی روشنگری را در نطفه خفه می کند افکار دانش آموزان و محصلین امروز و دانش آموختگان دیروز را چنان به سمت قهقرا سوق داده است که حتی بعضی از دانشگاه دیده ها نیز در راه هزار و چهار صد سال پیش قدم می زنند. در مدارس و دانشگاهها دروغ ، جهل وجهاد و خرافات می آموزند مغزها را درکودکی به نحوی شستشو داده و می دهند که در بزرگسالی هم از عربی که هزار و چهار صد سال پیش در جنگ بر سر مقام خلافت قدرت دفاع از خود را نداشته و کشته می شود از مرده ی اوانتظار کمک و یاری دارند از عربی که قادر نبود ه زخم سرخود را التهام بخشد کمک و شفا می طلبند .
این دین فروشان حیله گر چنان مغزها را شستشو داده و می دهند که قدرت فکر کردن بطور کل در مغز ها کشته و نابود شده است سر دمداران رژیم مقدس با در دست داشتن ده ها فرسنده ی رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و پخش اراجیف و مزخرفات که انسان را در منجلاب جهل و خرافات می کشاند به گمراه کردن مردم خوشباور مشغولند. در صد ها هزار مسجد که در هر یک از مساجد چندین آخوند با موعظه های مزخرف مشغول شستشوی مغزها ی مرد مند چطور می توان مقابله کرد ؟
علاوه بر این همه مبلغ و دستگاه تبلیغاتی سازمان اطلاعات سپاه نیز هر گونه روشنگری را مانع و روشنگر را دستگیر کرده با پیش نویس حکم حبس ویا اعدام تحویل بیدادگاه های زیر فرمان خود می دهد قاضی مجبوراست حکم را به طرز مافیایی مدلل کرد ه به متهم ابلاغ نماید وگرنه دکان رشوه گیری خود ش مختل می گردد در مذهب دزدان کمک به همکار واجب است در ایرانی که دزد بازار است دزدی که از کمک به همکارش سر باز زند سرش زیر آب خواهد رفت.
با این تفاصیل بدون تغییر ساختار رژیم چگونه می خواهند این آقایان رشد سیاسی به مرد م آفت زده عطا فرمایند برعکس روز به روز رشوه و فساد ،دروغگوئی و عدم اعتماد ، جهل و خرافات ، کلاه برداری وتنفر بازارش گرمتر و رونقش رو به افزایش است . فقر و بد بختی فحشا و تن فروشی بیشتر و بیشتر می گردد.
آنهایی که مخالف تغییرساختار رژیمند به عقیده ی اینجانب یا جزء جیره خواران و سر سپردگان رژیمند و یا خود از درک حقایق عاجز و نا توانند اینان خیال می کنند؛ چون در کشوری که این مغلطه ها را بیان می دارند و می توانند آزادانه افکار و عقاید خود را منتشر کنند و هر حزب ودسته ای که دلشان خواست بی هیچ مشکلی سازمان دهی نمایند در ایران نیز امکان چنین فعالیت هائی وجود دارد و اما این آقایان روشنفکر نمی خواهند و یا نمی توانند فکر خود را به سمت واقعیاتی که رخ داده و می دهد متوجه گردانند در کشوری که مردمش حتی اجازه ی انتخاب رنگ و فرم لباس و پوشاک خود را ندارند و هر گونه نوشتار یکه ذره ای بوی روشنگری از آن بمشام برسد فوری ممنوع و نویسنده آن راهی زندان و شکنجه گاه میشود با چه وسیله ای می خواهند این آقایان جامعه شناس بمردم رشد فکری و آگاهی سیاسی برسانند ؟ اگر منظورشان بالا بردن سطح افکار ایرانیانی که ساکن اروپا و آمریکا هستند می باشد درست است ولی نسخه ای برای دوای درد هشتاد ملیون مردم ساکن ایران بدون تغیر ساختار رژیم Utopie یک خیال باطل بیش نیست.

مجلس زمان مشروطه و بعد تا مجلس چهارم و دوره ی بعد از جنگ جهانی تا آخر حکومت دکتر مصدق از نظر سیاسی و پاکی نسبی از بهترین دوره های قانونگذاری ایران بوده است روزنامه ها ئی مانند سور اسرافیل ، عدالت، عروت الوثقی و غیره و سخنورانانی مانند ملک المتکلمین ،علی اکبر دهخدا ،دولت آبادی جهانگیر خان شیرازی ،ثقته السلام ، ملک الشعرا بهار پور داود و غیره گر چه بعضی از ایشان قهرمانانه جانشان را فدای آزادی کردند ولی در راه روشنگری و آشنا کردن مردم به سیستم مدرن حکومتهای اروپائی که باعث پیشرفت و ترقی وضع زندگی مردم آن سامان گردیده بود قدمهای پر ارزشی بر داشتند .
در دوره ی کوتاه حکومت دکتر مصدق نیز بیش از پنجاه روزنامه و مجله با قلم آزاد منتشر می شد و بدون ترس و بیم هر چه بفکرشان خوش می آمد می نگاشتند…احزاب زیادی از موافق و مخالف دولت مانند حزب توده ،حزب مردم ،حزب زحمتکشان ،حزب پان ایرانیست ، جبهه ملی و جوانان دمکرات و غیره آزادانه فعالیت می کردند یک فضای گرم سیاسی پر جنب و جوش بی نظیری حکم فرما بود ولی متأسفانه با کود تای عوامل خارجی صحنه سیاسی دچار روکود و سردی گردید .. این ترمز حرکت سیاسی را که مدعیان نتیجه عدم رشد سیاسی مردم قلم داد می کنند به هیچ عنوان درست نیست یک ادعای بد تر از گناه می باشد آن دگرگونی صحنه ی سیاسی بدست مردم ایران صورت نگرفت و به هیچ عنوان نمی توان زایده ی عدم رشد سیاسی مردم بحساب آورد تنها اتهامی که میتوان به مردم نسبت داد شهامت و ترس از جان و مال خود بود . چند صد نفر با زور اسلحه و رعب و وحشت بیست و پنج تا سی ملیون مردم را مهار کردن نمی توا ن به پای بی فرهنگی و عدم شعور سیاسی این سی ملیون مردم گذاشت بر عکس نشان تمدن یعنی پرهیز از زور که محتوایش کشتن و کشته شدن است بود با این حا ل در راه باز گشائی دروازه ی آزادی بسوی روشنگری هیچگاه ازفعالیت آرام نگرفتند متأسفانه مردم بخاطر خوشباوری واعتماد است که بدام حیله گران و سود جان می افتند نه بواسطه ی عدم رشد سیاسی است . زور گویان و حیله گران را باید در جامعه شناخت و دستشان را کوتاه کرد و این زمانی امکان دارد که فضای آزاد و دستگاه قضائی سالم وجود داشته باشد و این هم بدون تغیر ساختار رژیم به هیچ وجه امکان ندارد ..
دیگر اینکه آنچه به آقایان مخالف تغییر ساختار رژیم باید گفت این است : چنانچه رژیم دیکتاتوری قاجاریه همچنان پا بر جا بود و تغییر ساختار نداده بود شاید شما آقایان جامعه شناس که مخالف تغیر ساختارید بجای تحصیل در دانشگاه تهران و یا دانشگاه ها ی اروپا از مدرسه ی علمیه ی قم دکترای خرافاتلوگی خود را دریافت می کردید .

م. روشنی (سیروس)

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s