حقایق تاریخی، نانوشته در کتاب های درسی 1

https://www.factinate.com/cool/bizarre-historical-facts-school-3/?fact=1&utm_source=TBTTRD&utm_medium=BIZARREHIST_D_V2_US زندگی عجیب تر از انچه است که ذهن انسان بتواند تجسم کند. «ارتور کانون دویل» 1. سگها و تانکها درحین جنگ جهانی دوم، روس ها سگهایی را تربیت کردند […]

خواندن مطلب →