هنگامی که امنیت، بهانه ودستاویزی برای خودکامگی و اختناق می شود.

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک منبع:رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق، یادداشت های جلیل بزرگمهر، به کوشش عبدالله برهان، ص ۱۱۳-۱۱۴ ——————- دکتر میلیسپو آمریکایی به سمت […]

خواندن مطلب →

نام «ايران» در سكه اردشير ساسانى

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک ساسان موبد موبدان اتشكده اناهيتاى استخر پارس بود. پس از او پسرش بابك (پاپك)جانشين پدرشد. و چون مرد لايقى بود از طرف شاهنشاه […]

خواندن مطلب →

هفت اقلیم شامل اقلیم ایران در نهصد سال پیش

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک نگاره و گواهمندی از نام ایران در کمابیش 900 سال پیش: نگاره ی بالا با نام ايران زمين از کتاب «مجمل‌التواريخ‌والقصص» نوشته شده […]

خواندن مطلب →

هفت بیت گویا -حکیم میسری در قرن چهارم هجری از ایران و ایرانی می گوید

از برگه تاریخ و فرهنگ ایارن زمین-فیسبوک حکیم میسری نام یا لقب پزشکی ایرانی است در قرن چهارم هجری. از وی کتابی باقی مانده بنام دانشنامه میسری که طبق معمول […]

خواندن مطلب →

طرح سه پارچه ساختن زبان پارسی،به سه زبان پارسی، دری و تاجیکی

برگرفته زا برگه تاریخ وف رهنگ ایران زمین-فیسبوک نوشته استاد عزیز آریانفر نویسنده، ادیب و پژوهشگر برجسته افغانستان در باره نقش روس‌ها و حکومت شوروی سابق در تفرقه و جدایی […]

خواندن مطلب →