«رضا شاه روحت شاد» شعاری ارتجاعی است. مردم رعیت نیستند که شاه بخواهند

از تاریخ و فرهنگ ایران زمین-Ali Javadi کمتر انسان فهیم و حقیقت جویی است که نداند رضا شاه یک دیکتاتور و مستبد بود. او مسئولیت مستقیم نابودی بقایای هر درجه […]

خواندن مطلب →