تاثیر سیاست تخته قاپوی عشایر بر سرنوشت رضاشاه

از فیسبوک-علی سجـــــــادی نخستین مرحله سیاست عشایری رضاشاه حتی موثرتر از کوشش هایی بود که نیرومندترین شاهان قاجار همچون فتحعلیشاه و ناصرالدین_شاه انجام دادند. اما مرحله دوم انقلابی بود که […]

خواندن مطلب →