شعری زیبا از دکتر حسین خطیبی: این زبان سرمایه‌ی فرهنگ توست

از فیسبوک از زبان پارسی گویم نخست این زبان سرمایه‌ی فرهنگ توست ای زبان پارسی افسون‌گری هرچه گویم از تو، زان، افزون‌تری این صدای توست کاندر گوش ماست می شناسم […]

خواندن مطلب →