تاثیر سیاست تخته قاپوی عشایر بر سرنوشت رضاشاه

از فیسبوک-علی سجـــــــادی نخستین مرحله سیاست عشایری رضاشاه حتی موثرتر از کوشش هایی بود که نیرومندترین شاهان قاجار همچون فتحعلیشاه و ناصرالدین_شاه انجام دادند. اما مرحله دوم انقلابی بود که […]

خواندن مطلب →

«رضا شاه روحت شاد» شعاری ارتجاعی است. مردم رعیت نیستند که شاه بخواهند

از تاریخ و فرهنگ ایران زمین-Ali Javadi کمتر انسان فهیم و حقیقت جویی است که نداند رضا شاه یک دیکتاتور و مستبد بود. او مسئولیت مستقیم نابودی بقایای هر درجه […]

خواندن مطلب →