دکترای افتخاری میر فطروس به علت حمایت از حمله به ایران سلب شد!

دکتر صمدانی ، رئیس دانشگاه آمریکایی گلوبال در نامه ای از آقای میر فطروس خواست که دکترای افتخاری را که دانشگاه به ایشان اعطا کرده بود، پس بفرستد. ترجمه و […]

خواندن مطلب →

اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد

برگرفته ازhttp://melliun.org/iran/7972 تحلیل دکتر رنانی از کهولت اقتصاد ایران دکتر محسن رنانی، دانشیار دانشگاه اصفهان در نشستی با عنوان “آیا اقتصاد ایران به مرحله کهولت رسیده است؟” پس از بیان […]

خواندن مطلب →