خدا علیه خدایان (نبرد تک خدایی با چند خدایی)-قسمت اول (مقدمه و معرفی)

از برگه خردگرایان ایران در فیسوک خردنویس: Hanieh B.K به نام خرد خداپرستی در تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است. ابتدا چند خدایی، بعد تک خدایی و در نهایت […]

Read Article →

شوق پرواز است در من بیکران تا بیکران کفتر آزادگی ام، آسمانم پارسی‌ست

از برگه زنده باد ایـران ، افغانستـان و تاجیکستـان شاعر : نجیب بارور لهجه‌ام -درّ دری- است و زبانم پارسی‌ست جان من شهنامه و روح و روانم پارسی‌ست این زبان […]

Read Article →