بررسی نابینایی ادراکی- هیچ کشتی نمی بینم

کاوشگران اروپایی دریافتند مردمان بومی قادر نیستند کشتی های بالابلند آنان را ببینند- یا می دیدند؟ دیوید همبلینگ فوریه 2007 http://www.forteantimes.com/strangedays/science/20/questioning_perceptual_blindness.html آیا مردم در برابر پدیده هایی که توضیحی برایش […]

خواندن مطلب →