آیین زرتشت

از برگه تاریخ وفرهنگ ایران زمین-فیسبوک آیین زرتشت نمیتوانسته است به شکل مجرد و به یکباره پدید آمده باشد. باید پیوستگی میان این باور نو و باورهای پیش از آن […]

خواندن مطلب →