تکرار تاریخ: ترجیح جنگ بر بقای رژیم منفور

ایران بین دو انقلاب – آبراهامیان- از برگه Amir Albert‏ در گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین اقدامات رضا شاه برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی نارضایتی‌های زیادی در میان […]

خواندن مطلب →

روروز ملی خلیج فارس: به یاد پادشاهی که عشقش ایران بود و کمر به بهروزی و آزادیش از چنگال بیگانگان بست، شاه عباس بزرگ

برگه Persian Gulf فیسبوک شاه عباس بزرگ پس از شاه اسماعیل، نامدارترین پادشاه سلسله صفوی بود، که سلطنتش نقطه اوج و شکوه آن سلسله ایرانی بشمار می رود. شاه عباس […]

خواندن مطلب →