منشور آزادی بیان

برگرفته از برگه «ایران لیبرال» هنگام استفاده از آزادی، عمل ما تابع اندیشۀ ماست و اندیشه مان وامدار مفاهیم و مفاهیم محتاج زبان. زبان فرآورده ای جمعی است و آنچه […]

خواندن مطلب →