اردوغان و همه پرسی قانون اساسی ترکیه

سلطان اردوغان- Christo Komarnitski تیغ تیز(استبداد مطلق)- Petar Pismestrovic ترکیه نوین اردوغان(چپ به راست_آزادی رسانه های ترکیه ، آزادی ترکیه)-Sabir Nazar مجازات مرگ اردوغان- Rayma Suprani

خواندن مطلب →