تفاوت جمهوری و دمکراسی

منبع : https://www.1215.org/lawnotes/lawnotes/repvsdem.htm جمهوری و دمکراسی از هر لحاظ شبیه یکدیگرند مگر یک چیز. در یک جمهوری، حق حاکمیت در هر فرد است و در یک جمهوری، حق حاکمیت در […]

خواندن مطلب →

« سوء استفاده از مفهوم تضاد »

برگرفته از وبلاگ کورمالی ؛ http://koormaali.wordpress.com/2014/11/18/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF/ « هر گروهی که می‌کوشد دشمنی و کینه خود را با گروه دیگر ، تبدیل به « پیکار دو اصل متضاد ، دو اخلاق […]

خواندن مطلب →