منشور لائیسیته

برگرفته از برگه ایران لیبرال سیاست و مذهب، دو بعد اساسی حیات اجتماعی بشر است; ولی از جهات بسیار و به صورتی بنیادی، از یکدیگر متمایز است. هدف غایی سیاست […]

خواندن مطلب →