برداشت غلط اپوزيسيون از ايران – سام قندچی

سام قندچی، ناشر و سردبير ايرانسکوپ http://www.ghandchi.com/796-opposition-perception.htm برداشت غلط اپوزيسيون از ايران موضوع تازه ای نيست. در زمان شاه اگر کسی در اپوزيسيون می گفت که در ايران سرمايه داری […]

خواندن مطلب →