فضا خالی نیست، پر از انرژی است.

در فضا مقادیر بزرگی از انرژی وجود دارد. گر چه فضا( گستره های وسیعی از مناطق خالی بین سیاره هاو ستاره ها)سرد و تاریک است، انرژی الکترومغناطیسی دائما» در آن […]

خواندن مطلب →