ضحاک یا آژی دهاک

از گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین-فیسبوک به کوششArash Behdad ضحاک در زبان عرب، آژدهاک و آژی دهاکه در زبان اوستایی، شاه اساطیری خونیرث، و شاه پیشدادی که در باور عموم […]

خواندن مطلب →