اشغال ایران بزرگ از سوی بیگانگان در 500 سال گذشته

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک ●جنگ چالدران 1514 جدایی کردستان ●پیمان زهاب (قصر شیرین) 1639 جدایی میان رودان ●اشغال بحرین و قطر و امارات و شرق اربستان بدست […]

خواندن مطلب →