میترا ایزد ایران باستان و مجسمه آزادی امریکا

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک فرتور سمت راست ؛ مجسمه آزادی در نیویورک امریکا فرتور سمت چپ ؛ میترا الهه ایران باستان در معابد اروپا هفت شعاع نور […]

خواندن مطلب →