سخنان خداناباوران 19

رد فرگشت: اگر فرگشت حقیقت دارد چرا هنوز میمون ها وجود دارند؟ این دلیلش است پذیرش فرگشت: اگر شما در سالهای اول دبیرستان توجه کرده بودید این پرسش را نمی […]

خواندن مطلب →