نقد صادق هدایت از رضا شاه

برگرفته از متن ‎Ali Sajjadi‎ تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک این نابغه همه اش توی مرغدانی شکار میکرد! ایلاتی را که خلع سلاح شده بودند، توی شکم شان مسلسل می […]

خواندن مطلب →