شوخ گویی ها 1

***خدا کمدینی است که برای تماشاگرانی بازی می کند که جرات نمی کنند بخندند. ولتر ***من آماده ی دیدار با آفریدگارم هستم. اینکه آفریدگارم آمادگی کارِ شاق دیدار با مرا […]

خواندن مطلب →

پس از کودتا شاه روز به روز بیشتر از مردم و کشورش دور می شد.

برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیانفیسبوک به نقل از کتاب خون و نفت– منوچهر فرمانفرمائیان و رکسان فرمانفرمائیان– ص ۳۸۸-۳۸۹ در آغاز متوجه نبودیم که هرچه شاه قوی تر […]

خواندن مطلب →