پنج گزیده

برگه اندیشه هایی از فرهنگ ایران فیسبوک؛ ادمین: فرشید دشمن خانگی است ما مشکل دشمن داخلی داریم نه دشمن فرضی و خارجی. مشکل این روان های پریشان و این افکار […]

خواندن مطلب →