سگ

پارسینه؛ http://www.parsine.com/fa/news/254915/%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 جایگاه سگ نزد ایرانیان باستان ایرانیان از زمان بسیار کهن ارزش سگ را دریافتند و در زندگی یار و انباز خویش ساختند. آن چنان که در دین آنان […]

خواندن مطلب →

زيان كسان از پی سود خويش – بجويند و دين اندر آرند پيش

برگه روزگاران دیرین و امروز؟فیسبوک چو با تخت منبر برابر شود همه نام بوبكر و عمر شود( کنند) تبه گردد اين رنج های دراز نشيبی دراز است پيش فراز نه […]

خواندن مطلب →