برخاستن به وقت عدالت – محمود طوقی

از اخبار روز-https://www.akhbar-rooz.com/137049/1400/10/12/ براستی حقیقت داستان چیست؟ چه اتفاقی افتاده است که عده ای تاریخ خوان و تاریخ پژوه پیدا شده اند و مدام هندوانه زیر بغل ما می گذارند […]

خواندن مطلب →

چرا بجای درک عملکرد او، ازنام ویاد دکتر مصدق هراس دارند؟

از فیسبوک -م ر فراهانی باوجود اسناد ومدارک غیرقابل انکار درباره دولت ملی به رهبری دکترمصدق، بازهم حکومت با اعمال قدرت مطلقه درداخل بررسانه ها و باصرف هزینه های هنگفت […]

خواندن مطلب →