گشتاپو، آتش به اختیاران فراقانونی نازی ها

از فیسبوک گشتاپو، چماقداران رایش_سوم 84 سال پيش آلمان نازی، قانونی تصويب كرد كه بر پايه‌ آن هر بی‌ قانونی‌ را برای پليس سياسی كشور (گشتاپو) مجاز میساخت. گشتاپو به […]

خواندن مطلب →

عدالت و بی عدالتی در بخشش -پرویز دستمالچی

http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221129%22 هر از گاهی گفتمانی شدت می گیرد که جنایات و بی عدالتی ها را باید «بخشید» یا اصولا «ول» کرد. این گفتمان عمدتا هنگامی شدت می گیرد که امیدهایی […]

خواندن مطلب →