نظر به ابراز لطف مکرر برخی دوستان، این وبلاگ با رای اکثریت، تعطیل شد!

نظر به ابراز لطف مکرر برخی دوستان و نادیده گرفتن پیشنهاد برای بهره گیری از زبان فاخر پارسی و پرهیز از ناسزاگویی، این وبلاگ با رای اکثریت، تعطیل شد!

خواندن مطلب →