چرا 57؟ چقدر مشابه با …

1. شاه بعد از درگذشت منصور، امیرعباس هویدا وزیر دارایی (با فقط یازده ماه سابقه وزارت در کابینه منصور ) را به نخست وزیری انتخاب کرد… هویدا به قدری برای […]

خواندن مطلب →