گشتاپو، آتش به اختیاران فراقانونی نازی ها

از فیسبوک گشتاپو، چماقداران رایش_سوم 84 سال پيش آلمان نازی، قانونی تصويب كرد كه بر پايه‌ آن هر بی‌ قانونی‌ را برای پليس سياسی كشور (گشتاپو) مجاز میساخت. گشتاپو به […]

خواندن مطلب →

شهریور ۱۳۲۰ ، یادآور رویداد شوم اشغال ایران توسط متفقین و اخراج رضاشاه

بر گرفته از یادداشت های به جا مانده ازعباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی وقت، در شهریور ۱۳۲۰ نشر در برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان در فیسبوک رضاشاهی که گلشائیان […]

خواندن مطلب →

حقایق تاریخی، نانوشته در کتاب های درسی 1

https://www.factinate.com/cool/bizarre-historical-facts-school-3/?fact=1&utm_source=TBTTRD&utm_medium=BIZARREHIST_D_V2_US زندگی عجیب تر از انچه است که ذهن انسان بتواند تجسم کند. «ارتور کانون دویل» 1. سگها و تانکها درحین جنگ جهانی دوم، روس ها سگهایی را تربیت کردند […]

خواندن مطلب →