منشور لائیسیته

برگرفته از برگه ایران لیبرال سیاست و مذهب، دو بعد اساسی حیات اجتماعی بشر است; ولی از جهات بسیار و به صورتی بنیادی، از یکدیگر متمایز است. هدف غایی سیاست […]

خواندن مطلب →

تیمار و پیرایشِ آزادی-آریو مانیا

برگرفته از تاربرگ «ایران لیبرال»، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%223375%22 نخستین کوششِ همه ی نیروهای دوستدارِ دموکراسی برای بنیادگذاری سامانه یا راژمانِ(سیستم) دموکراسی در ایران، نگارشِ قانونِ اساسی است که بایستی در چهارچوبِ بیانیه […]

خواندن مطلب →

بدون تغییر ساختاری امکان تغییر فرهنگی نیست -م. روشنی (سیروس)

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222710%22 ساختار بعضی از جامعه شناسان که تیتر دکتر ی را نیز با خود یدک می کشند مخالف سر سخت تغییر ساختار رژیم در ایرانند .. […]

خواندن مطلب →