کمیته سیصد- بخش 2

کمیته سیصد محصولی از شورایِ 300 شرکت هند شرقی بریتانیاست. شرکت هند شرقی در 1600 توسط خانواده سلطنتی بریتانیا امتیازش صادر شد. این شرکت سود بسیار زیادی از تجارت مواد […]

خواندن مطلب →