خاورمیانه بزرگ یا پروژه برنارد لوییس( Bernard Lewis)

منبع: برگه آذربایجان تاج سر است فیسبوک؛ منبع اصلی: http://www.rozanehmagazine.com/NoveDec05/AZPartVI.html پروفسور برنارد لوییس خاورشناس انگلیسی و استاد بازنشسته پژوهش های خاورمیانه در دانشگاه پرینستون است که یکی از برجسته ترین […]

خواندن مطلب →