شگفتی های دانش 1

بارش جانوران از آسمان بارش جانوران از آسمان، که از آغاز تاریخ در کشورهای بسیاری روی داده است یک پدیده هواشناسی نسبتا» معمولی است! بیشترین جانورانی که در ریزش باران […]

خواندن مطلب →