حذف کتاب های «درسی تاریخ» دوران مصدق

برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان؛ برگرفته از روزنامک- گرد آوری شده توسط انوشیروان کیهانی زاده. ‏ دو روز مانده به پایان سال تحصیلی ۱۳۳۲ – ۱۳۳۳ (خرداد ۱۳۳۳)، […]

خواندن مطلب →