قدرت سرد و قدرت نرم در جنگ – دکتر کاوه احمدی علی آبادی

http://kanoonjb.com/2010-01-31-08-22-19/13793-2012-01-05-13-33-32.html دکتر کاوه احمدی علی آبادی؛ عضو هيئت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري؛عضو جامعه شناسان بدون مرز زماني كه نازي ها، فاشيست هاي ايتاليا و امپراطوري ژاپن شروع به […]

خواندن مطلب →

شطرنج سوريه را در صفحه خاورميانه بهتر درك كنيم – دکتر کاوه احمدی علی آبادی

http://www.iranglobal.info/node/25427 اساساً فتح يك كشور مثل سوريه به دست يكي از طرف هاي درگير به صرف خود يك پيروزي مهم است؟ از منظر روسيه و حاميان اسد و حتي رزمندگان […]

خواندن مطلب →

آن كسي كه بايد ثابت كند، اسلام و دموكراسي تضادي ندارند، اسلام گرايان اند. دکتر کاوه احمدی علی آبادی

http://www.iranglobal.info/node/21453 قضيه كاملاً روشن است؛ در صورتي كه حزبي، طيف يا فردي با رأي اكثريت به قدرت رسيد و پس از آن گفت، تاكنون هر چه گفتم شوخي يا دروغ […]

خواندن مطلب →