شاهنامه حماسه ملی مردم ایران

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در فیسبوک به کوشش Farrokh Assadi‎ شاهنامه سرگذشت پایداری‌های ایرانیان در برابر هجوم بیگانگان و نمود روح ملی ایران و بیان آرمان‌های جاودانی […]

خواندن مطلب →

مرغان جان و جهان: سیمای سیمرغ در شاهنامه و منطق الطیر- احمد کريمی حکاک

چکیده ای برگرفته از بنیاد مطالعات ایران؛ ایران نامه، سال بیست و سوم؛ http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiii/mythical-birds-poetry سیمای سيمرغ در اساطير و منابع مکتوب فارسی باستان و میانه از آغاز با سه ويژگي […]

خواندن مطلب →