وبا، رعایا و حاکمان

از فیسبوک-گروه تاریخ وفرهنگ ایران زمین در شیراز به محض شنیدن خبر وبا، حاکم حسینعلی میرزا فرمانفرما و وزیر و اطرافیانش فرار کردند و بدون اینکه دستورالعملی جهت حفاظت شهر […]

خواندن مطلب →