شبح فاشیزم برفضای سیاسی آینده کشور-عباس خرسندی

برگرفته از ایران گلوبال http://www.iranglobal.info/node/26931 هنگامی سطح آگاهی و دانش جامعه ای نسبت به اجتماع و محیط زندگی و پیرامون جهان عمق نداشته باشد، این باورهای اعتقادی و توده ای […]

خواندن مطلب →